Max två mandatperioder

19,augusti, 19

I Sverige finns ingen begränsning i hur många mandatperioder ett parti kan sitta kvar i följd.

Det medför att ett parti eller partiallians kan gradvis infiltrera och kontrollera institutioner med sina politiska företrädare eller med individer som har rätt politiska åsikter om maktinnehavet fortgår tillräckligt länge.

Efter ett antal mandatperioder blir dessa institutioner som officiellt skall vara politiskt neutrala en del av det härskande politiska etablissemanget.

En myckt osund för att inte säga sjuk utveckling som strider mot demokrati och grundläggande principer för samhällets styrning.

Denna utveckling har vi haft i Sverige under myckt lång tid ca 80 år då socialdemokratin kontinuerligt med något kort avbrott har styrt landet. Ofta med stöd av vänsterpartiet.

Detta har medfört en omfattande politisk korruption, i form av politiska tillsättningar samt med smygtillsättningar där man vet att vederbörande har rätt politisk färg.

Det har gått så långt att man tom har sagt att socialdemokratiska partiet är samma sak som staten.

Ett tydligt symptom på en sjukt samhälle med icke önskvärd utveckling. Samt ett parlamentariskt system som saknar nödvändiga begränsningar för att inte missförhållanden skall uppstå.

I USA som är en republik har man president som högste företrädare. Han har därmed stor politisk makt även om han inte är helt självständig. Där har man insett att man måste begränsa antalet mandatperioder för att få växling vid makten. Där är två mandatperioder max för en president. Men även där finns möjligheten att presidenter av samma färg efterträder varandra. Vilket är en brist i systemet.

Det system vi har haft i Sverige har medfört svåra skador på landet och demokratin. Inte minst för att en känd etnisk kategori har dolt sig i de socialistiska kadrerna. Med åtföljande konsekvenser på moral- tillämpningen.

Vilket leder till att ändringar i grundlagen måste till så att antalet mandatperioder i följd begränsas för ett visst parti eller partikonstellation.

Men strider inte detta mot demokratin, valutslagen? Jo skenbart men de skador som landet orsakas av pga långa maktinnehav gör att man måste inskränka demokratin i detta avseende. Om man sätter max två mandatperioder i följd så innebär det att en regering kan uträtta väldigt mycket på denna tid.

Socialdemokraternas långa maktinnehav och de stora skador detta har medfört för landet är mer än tillräckligt bevis och skäl för att begränsa antalet mandatperioder i följd.

Det som händer när ett parti med stort maktbegär och en liberal inställning till begreppet moral är att man kan muta väljarna med löften, ofta med grova överdrifter. Där olika varianter av välfärd ofta har varit beten som socialdemokraterna har lagt ut för väljarna. Ofta har man glömt en del av löftena efter valen.

En socialdemokratisk politiker med det inte helt svenska efternamnet Nilsson sade vid ett tillfälle:

”Problemet med vallöften är att väljarna tror att vi tänker genomföra dem”

I klartext: ”Väljarna förstår inte att vi ljuger medvetet”

Hur man löser detta om ett parti får majoritet vid ett val efter två mandatperioder är bara en teknikalitet. Partiet fråntas helt enkelt ett antal mandat så att det blir i minoritet.

I det svenska fallet så är det socialdemokraterna som bevisat att nuvarande system måste ändras.

Men det spelar ingen roll vilket parti det är som skulle få denna maktposition. Det hade varit lika illa om moderaterna haft ett extremt långt maktinnehav. Fast kanske på annat sätt.

En begränsning till max två mandatperioder gör att man får växling i landets styre och in frisk luft i systemet.

Som redan sagts, åtta år i maktställning är en lång tid vilket gör att väldigt mycket kan göras politiskt under den tiden. Därför är begränsningen till två mandatperioder ingen stor begränsning i det politiska arbetet.

Tvärtom så kanske är medvetenheten om den möjliga tidsbegränsningen att man sätter ett högre tempo i den politiska verksamheten så att det blir mindre långbänkar och snabbare beslut.


Dagens humor – Facebook lanserar……

19,augusti, 9

……………….en flik för ”tillförlitliga nyheter”. Jag skrattade högt.

Judiska, numera politiska Facebook , vill alltså hjälpa liberala PK-media att få  garnterat PK-säkra nyheter som är befriade från besvärande kritik från konservativt håll.

Ett tryggt rum för PK-ister. Som skall säkra demokraternas seger i nästa val.

Ett tips: LÄMNA Facebook så fort som möjligt när det finns ett alternativ.
Att vara kvar innebär ett stöd till judiska intressen.

Artikel


Sveriges svaga demokrati

19,augusti, 5

Demokrati lär betyda folkstyre. Har vi det? Ja i formell betydelse. Den praktiska tillämpningen är mer tveksam. Vi väljer partier som representeras av individer som ska företräda folkets åsikter i riksdagen är det tänkt. Det är således ingen direkt demokrati utan en representativ demokrati via ombud.

Så måste det nog vara, det skulle bli besvärligt om folket skulle bestämma i varje enskild fråga.

Men det finns en underliggande förutsättning för att systemet skall fungera:

Att valda politiker har ett ärligt uppsåt att använda sin position på ett positivt sätt för folket och för landet.

Det ställer krav på att partierna nominerar rätt personer till riksdagen. Personer som har de egenskaper som krävs för att uppfylla nämnda förutsättningar.

Det innebär bla att det måste finnas en stark koppling mellan väljarna och partierna som gör att politikerna agerar i väljarnas intresse. Den kopplingen fanns delvis tidigare genom att partierna var beroende av medlemmarnas avgifter och bidrag för den politiska verksamheten.

I takt med att det aktiva intresset för politiken har minskat så har medlemsavgifterna minskat vilket medfört svårighet att bedriva politisk verksamhet utanför riksdagen.

Detta löste politikerna genom att tilldela partierna verksamhetspengar, dvs skattepengar, som var beroende av antalet mandat i riksdagen.

Därmed försvann en del av ambitionen att ha en aktiv koppling till väljarkåren och partierna har i praktiken blivit politiska organisationer som i riksdagen bedriver en politik som inte alltid är vad väljarna vill ha. Dvs skattefinansieringen har i viss mån, ganska mycket, minskat folkstyret och därmed den centrala idén om det som skall vara demokrati.

Men det är dock politikernas kvalité som avgör vilken kvalité den förda politiken får.

För några decennier sedan uppstod en diskussion om politikernas löner. De ansågs vara för låga. Det var nog sant. Ett argument för högre löner var att högutbildade tex civilingenjörer och läkare skulle kunna engagera sig politiskt utan att förlora stort ekonomiskt.

Därför ändrades det system som bestämde politikernas löner.

Det har fått som effekt att nu håller det på att slå över åt andra hållet. Lönerna är mycket höga för vissa ledamöter speciellt om man jämför deras civila löner samt om man ser på vissa personers civila utbildningsstatus och lämplighet för uppgiften.

Yngre personer som knappast har någon yrkesutbildning alls får löner som som många akademiker aldrig uppnår. Det är troligen en kombination av fast lön och en del som beror på utbildning och tidigare lön som borde var lösningen på ett reviderat lönesystem En fast del idag på 45000 samt en rörlig del som beror på kvalifijation.

En kvalificerad peron som haft en hög lön civilt får helt enkelt samma lön som politiker. Det är ett logiskt och enkelt system. Att idag okvalificerade individer direkt får 67000/mån är inte moraliskt försvarbart.

Det ser inte bra ut. DELS kan man kräva av partierna att de ställer krav på kandidater för riksdagen att de har en fullgjord yrkesutbildning att falla tillbaka på, dels att de har några års praktik på arbetsmarknaden. Detta för att få en insikt i verkliga förhållanden i samhället, samt en allmän mognad som individ.

Detta sägs med anledning av att partierna tar in ungdomspolitiker från partiernas ungdomsförbund utan att ställa elementära krav på dessa. En del har knappast någon yrkesutbildning alls eller en bristfällig sådan.

Dessa individer uppträder också märkligt i riksdagen, kommer med orealistiska förslag som inte är grundade på på någon realistisk analys utan det är ofta primitiva känslomässiga yttringar som om förslagen går igenom får allvarliga knskvenser i samhället. Som vi har sett.

Den mentala omogenheten och bristen på ansvar för vad man gör är påtaglig.

Eftersom det är osannolikt att partierna kommer att skärpa sina krav så innebär det att riksdagsansvariga måste ställa dessa krav för att individer ska få ta plats i riksdagen.

Vi har sett tillräckligt med dumheter från icke kvalificerade individer för att det ska vara motiverat med rejält skärpta krav.

Allmänt uttryckt:

Den allt mer urholkade demokratin och och brist på kvalitativa beslut beror på

1.
Brister i det övergripande regelverk som styr vilka som kan bli riksdagsledamöter. Detta kanske helt saknas i dag.

2.
Låg kvalitet på partiernas ledamöter.

3.
Det alltmer ökande oberoendet av partiernas politiker relativt väljarna.

4.
Brist på sanktionsmöjligheter mot politiker och partier som fattat beslut som blivit ödedigra för folket och nationen.

Hur löser man detta ?

Man inrättar en Riksdagsinspektion som får omfattande juridiska befogenheter att vidta korrigerande åtgärder mot både enskilda politiker och partier om de dels inte följer de bestämmelser som finns redan idag, dels om de fattar beslut som uppenbarligen kommer att skada folket och/eller nationen. Det kan röra sig om böter, avstängning från riksdagen eller att stoppa felaktiga olämpliga, oansvariga beslut.

Redan idag finns bestämmelse om att partierna ska redovisa en konsekvensanalys av deras förslag. Vad jag kan förstå så görs inte detta. Vilket innebär att vilka dåraktiga beslut som helst kan glida igenom. Man skyller ofta på att man varit överens i utskotten. Dessa resonemang är inte öppna för allmänheten som därmed inte vet hur olika parter argumenterat. Regeln bör vara att oavsett om man är överens eller ej så skall debattan tas i riksdagen för att offentliggöra förda resonemang.

Konsekvensanalys ska lämpligen göras vid en särskild debatt om just konsekvenser. Om inte analysen godkänns så skall förslaget stoppas. Av talmannen. Troligen är det talmannen som idag ska hålla koll på detta men det görs inte.

I Di redovisades nyligen vilka inkomster partierna har och hur mycket skattemedel som tilldelas partierna. Siffrorna är inte exakta överallt pga avrundning men storleksordningen är korrekt.

Partier                 S      V      C      L      MP      M      SD     KD

Totalt:                249   49   229    57     64      176    96      37

Skattebidrag:     137   38     41    31     37      109     66     30

Skattebidrag %   55    78    18     55     58        62     69     84

Privat:                 –      3       –      0,5    1,6       –       7       6

Organisationer:   12      –      –       –      0,5       8     –        1

Annat:                100     7    188    26      25      59     23      –

Det någon klok person har sagt är följande:

Den formella demokratin är en sak men dess innehåll kan vara något helt annat.

Sovjetunionen lär ha haft världens mest demokratiska författning. Hur den tillämpades vet vi.

Det demokratiska systemet är ett system som kan fungera i en närmast sörgårdsliknande miljö, men  kan missbrukas till något annat. Sverige har ingen författningsdomstol, en sådan kan troligen stoppa att systemet helt spårar ur. Men ändå inte helt. Jag tror att det behövs något som liknar det jag förslagit, som jobbar närmare verksamheten. Författningdomstolar brukar ha som huvuduppgift att kontrollera att politikerna följer grundlagarna. Man jobbar på en högre systemnivå. Men politiker skapa grundlagarna och det kan troligen inte en traditionell författningsdomstol hindra.

Följaktligen behövs en institution som förhindrar att folk- och nations- fintliga lagar skapas.

Tillståndet i Sverige idag är ett exempel på ett skendemokratiskt system som har helt spårat ur och orsakrat Sverige och dess folk enorm skada. Pga brist på bristande lagstiftning men också pga avsaknade av ett övervakande system. Sverige är på väg mot det som var Sovjetunionen.

En avsevärd komponent i detta är att den grundläggande komponenten i ett demokratiskt system saknas, det som tas för självklart, att politikerna har en hög moral och arbetar för landets och folkets bästa.

De aktuella politikerna har hånfullt ignorerat detta grundkrav och missbrukar den politiska makten för att tillfoga både landet och folket maximal skada.

Då bör inses att något drastiskt måste ske som sopar bort de politiker som arbetar för ljusskygga internationella intressen.

Det är önskvärt att det kan ske med demokratiska metoder, det måste ske fort. Hypotetiskt är annars risken att något annat sker.

Länkar till ett tidigare inlägg i frågan som berör unga i politien. Där finns några konkreta förslag som borde införas. Allt är kanske inte klockrent men mycket är det.

I dag skiriver Gunnar Wetterberg ett inlägg på Expressens ledarsida på delvis samma tema. Länk till detta.

Tidigare inlägg

Wetterberg


Liberalerna skall välja ny rabbin

19,juni, 4

Den politiska restprodukt som kallas ”liberaler” skall försöka att välja ny partiledare efter att den tidigare imploderat och gjort partiet omöjligt för tänkande väljare.

Ullenhag framtradde i Agenda och meddelade att han tyckte att han vill göra Sverige ”snällare”. Dvs öppna gränser och inga krav. Den som trodde att hans förstånd tillväxt, eventuellt mognat sedan hans fiasko i den regering han satt i, den kan glömma förhoppningen.

Persson vill göra Sverige ”liberalare”. Som betyder??
Ungeför som Ullenhag, slappare, mera känslopjunk, motarbeta självklara svenska nationella krav.

Afrikanen då vad vill hon i Sverige? Oklart men troligen mer vänster än de båda andra, ungefär som centerpartiet.

Sammantaget så utgör ingen av dem en framtid för partiet. Av den enkla anledningen att liberalismen är en förbrukad ideologi precis som socialdemokratin. Out of date. Speciellt i en tid då det fordras hårda nypor för att rädda landet från den katastrof som de vänsterliberala partierna S och M försatt nationen i.

Då kan man inte sjunka till den avgrundsnivå som det innebär att fatta riksbeslut med ”medmänsklighet” och ”humanitet” som grund.

Att höra liberaler diskutera sin ideologi är som att åhöra dyngmaskar i en koskit diskutera hygienproblem.


Vad är det som är så farligt med SD………….

18,oktober, 1

…………frågar en debattör i Expressen. Det har jag också frågat i ett inlägg.

Svaret är: SD utgör ett potentiellt hot mot uppbyggandet av den Israelvänliga fascistdiktaturen som pågår.

Den officiella beteckningen på denna är ofta ”den liberala demokratin”

SD är det enda parti som åtminstone verbalt sätter det svenska folket och Sverige först till skillnad från sjuklövern som vill utrota både svenskarna som folkgrupp samt avskaffa nationalstaten.


Vad är det för fel på SD?

18,maj, 1

Av de övriga partierna i riksdagen så framställs SD som något riktigt hemskt som man överhuvudtaget inte kan prata med ännu mindre förhandla med.

Nå vad har de för sakargument mot SD?

Några primitiva varianter:

1.
SDs ”nazistiska” bakgrund. Man tom påstår att SD ÄR nazister!!

2.
Deras människosyn

3.
De är ”rasister”

4.
De gör skillnad på människor, ”Vi och dom”.

Det här är några av de generande lågintelligenta ”argumenten”. Typiskt är att de utvecklar inte vad de menar och PK-journalister undviker självfallet att ställa självklara följdfrågor.

Om vi tar det från början:

”Nazister”. Det helt avgörande är vad de står för i dag. VAD i SDs politik i dag är ”nazistiskt”? Vill de avliva etniska minoriteter?? Nej , något annat? Det kan de fega PK-nollorna i riksdagen eller i journalistkåren inte svara på. Socialdemokraternas omfattande kontakter med de tyska nationalsocialisterna på 20- och 30-talet är betydligt mer besvärande för detta parti.

De Sverigefientliga partierna har inga argument, de bara kastar ur sig oförskämda floskler, eller annorlunda uttryckt: De ljuger.

”Deras människosyn” Ja vad menas med det, varför utvecklar de inte vad de menar?

Om man skall försöka gissa vad deras svaga hjärnor producerar så är det troligen detta: Den ”hemska” människosynen är troligen att SD vill ha en reglerad strikt kontrollerad invandring där bara korrekta asylskäl kan medföra en tillfällig vistelse i Sverige. Till skillnad från övriga partier som anser att hela världen skall få komma hit enligt den totalkörda ideologi som kallas liberalism, Speciellt C och MP förefaller ha den inställningen

”De är rasister” Enligt Kinberg Batra som faktiskt pressades på detta, så är SD rasister eftersom de skyller de uppkomna problemen i Sverige på invandrarna. För det första så kan inte detta vara en anklagelse om ”rasism” möjligen en falsk anklagelse. Men är det det? Nej, i allt väsentligt så är det en korrekt analys. Grov kriminalitet, bostadskris, vårdkris, ekonomiska besparingar för att gynna invandrare är i hög grad en följd av den ansvarslösa invandringen de judiska partierna har understött.

”De gör skillnad på vi och dom” Jaha och?? Man menar troligen att det är fruktansvärt att SD anser att inte fräcka bluffmakare från diverse U-länder skall få full tillgång till välfärden i Sverige utan restriktioner. Dessa individer – en stor del av dem – har inte ens en civilsationsnivå som är en förutsättning.

Den här sortens individer finns det all anledning till att inte vara ”vi” med.

Det verkligt obehagliga med SD är att de har en ledning med stark dominans av individer med judisk bakgrund som de ibland markerar genom att vifta med den Israeliska flaggan, DET är det obehagliga.

Det är väl bäst att påpeka att jag inte har några som helst kontakter med SD. Jag kommenterar som fristående observatör.


Kraftfulla åtgärder

17,oktober, 29

Som rapporterats så har buset nu börja angripa polisstationer.

Vem är förvånad?

En mesig polis som aldrig tar i med hårda tag, varför skulle dessa bli respekterade av buset? Som vet hur polisen brukar agera i andra länder.

Hon som är ansvarig för mjukisstilen inom polisen sedan 10-15 år, i praktiken en nedbrytning av polisen inifrån, kommer naturligtvis att sammankalla till krismöte

– Hmm vi måste skärpa våra åtgärder mot buset, vi måste måste sätta in kraftfulla åtgärder. Det räcker tydligen inte att bjuda buset på korv och kaffe. Vi måste ta i på skarpen. Vi måste bjuda dem på gräddtårta också.

Händelsevis så har Anna Dahlberg en ledare i Expressen idag som just behandlar den närmast totala bristen på ledarskap inom politiken.

Krisen inom polisen där infantilt flum har fått ersätta självklara normala polisiära åtgärder är ett exempel.

Men polisens kris är  en avspegling av avsaknaden på politiskt kurage och styrning på politisk nivå.

Varför vill inte våra politiker styra landet – Dahlberg