En mordmaskin mindre

14,oktober, 2

Den varg som härjat i Vittsjötrakten har äntligen skjutits. På ca två månader har den dödat 50 får.

Bild i Jaktjournalen. Den är ljusröd!!!  Dvs det är en av de vargar som importerades av Naturvårdsverket från Ryssland. Ryssarna lurade på NV en korsning mellan hund och varg. Eller det är avkomma till dessa vargar.  Om vi alls ska ha varg i Sverige så skall de se ut som vargar och inte som  snedavlade missfoster.

Vi skall inte ha frilevande varg i Sverige. Det har utvecklingen visat att det är omöjligt. Däremot ett större inhägnat reservat, det är mer än tillräckligt.

Artikel + bild från Jaktjournalen


Obalanser rättas till

14,oktober, 1

Ca 1000 fågelungar har slagits ihjäl på en ö utanför Gävle.  De tillhör den bevingade ohyra  som kallas skarv.

Av någon anledning så är min sorg något begränsad.

Om inte myndigheterna gör vad de ska  – det gör inte Naturvårdsverket – då går det så här. Folk tar saken i egna händer och korrigerar uppkomna missförhållanden.

Om inte den nya regeringen ser till att det händer något fort i vargfrågan så kommer samma sak att ske även i  skogarna. Dvs licensjakt måste omedelbart realiseras. Vargantalet närmar sig snabbt 500, sannolikt har denna nivå redan passerats. Det innebär att det finns dubbelt så många vargar som riksdagen beslutat om.

Om Romson blir miljöminister, hur skall Löfvén klara detta ärende?  Det bör nog klaras ut innan hon får den posten.


Moderaternas och alliansens stöd för mera varg i bondeland

12,februari, 17

För en tid sedan hade den sk  ”Miljöministern”  Lena Ek och några andra lika enfaldiga representanter för alliansen en debattartikel  i VLT, en artikel som troligen sänts till många andra landsortstidningar, gällande Vargfrågan i Sverige.

Den som trodde att det skett någon nyordning i vargfrågan till det bättre kan glömma det, bakom dimridåer om ökad skyddsjakt för att bluffa de där bonnläpparna där ute i skogen.  De där som bor utanför Stockholms stadsgräns.   Vargstammen skall växa: ”…en stabil tillväxt för stammarna…”.

Det formligen sprutar av dumhet och förakt för landsbygden.

Vi ett tidigare tillfälle då hon besökte en fårfarmare som fått mer än 20 får rivna yttrade hon ungefär: ”…De skall inte tro att de får skjuta en varg bara för att de står utanför på gården och ser hotfull ut…” Detta utsades nästan aggressivt, hånfullt.

Men å andra sidan , hon handlar bara på uppdrag av Fredrik Reinfeldt så det är ytterst moderaternas syn på landsbygden som hon ger uttryck för.

Det är inte EU som tvingar Sverige att ha varg, det framgår av det regelverk som finns, det är Alliansen och övriga partier som vill ha varg i Sverige.  Men självklart bara där den inte hotar dessa politiker.

Läs först Lena Eks artikel, sedan svaret från en kvinna i vargland, i Årjäng.

Jag instämmer helt i den senares åsikter.

 Lena Ek (c),  Anders Johansson (m) mfl –  Ingen vargreduktion

Svar till Lena Ek (Jaktjournalen )- Debattartikel


Bisfenol A – skador konstaterade.

11,oktober, 28

 Forskare i Uppsala har konstaterat skador på hjärnor i möss vid exponering för Bisfenol A.

Citat Miljöaktuellt:

”I vår studie såg vi att en engångsexponering för Bisfenol A, under den korta kritiska perioden av hjärnutveckling under nyföddhetsperioden, leder till förändringar i spontanbeteende och försämrad anpassning till nya miljöer samt hyperaktivitet hos den unga vuxna individen. När man undersöker detta igen senare under vuxen ålder finns dessa funktionella störningar kvar, vilket indikerar att skadorna är permanenta och faktiskt inte försvinner, säger forskaren Henrik Viberg vid institutionen för organismbiologi, i ett pressmeddelande.”

Det här bekräftar bara vad andra redan misstänkt/konstaterat.  Det här är bara en av mängder med kemikalier som vi kommer i kontakt med dagligen.

Har skall naturligtvis försiktighetsprincipen gälla , förbjud redan vid misstanke.

Hur var det , skulle inte Carlgren förbjuda Bisfenol A i Sverige? Men har regeringen gjort det?  Tror inte det.  Det är viktigare att plastfabrikanterna får tjäna pengar.

Miljöaktuellt – ArtikelTyst vår – tysta städer??

10,juli, 3

Såg nyss ett program om kemin i naturen. Titeln var  ”Den hotade mannen”.   Temat var de verkningar på människors och djurs reproduktionsförmåga som kemikalier i naturen kan orsaka.

På 50 år så har mäns spermieproduktion minskat med 50% enligt en dansk undersökning.

På både människor och djur har upptäckts missbildningar på könsorgan.  Frågan är då vad allt detta beror på. Det är närliggande att misstänka kemikalier i  den miljö vi lever i.  De ämnen som hade identifierats var  dels kemikalier som användes i jordbruket vilka påverkade både människor och djur, dels  bisfenol-A samt ftalater.

Det visade sig att mycket små halter gav påverkan på olika sätt. Ofta var halterna långt under de officiellt tillåtna.  De här kemikalierna betecknades som hormonstörande och orsakade endera missbildningar eller bristande fertilitet.  En annan iakttagelse som gjorts var att flera ämnen som var för sig inte gav påvisbar påverkan kunde tillsammans ge mångdubbla negativa effekter.

Man kom till slutsatsen att foster är extremt känsliga för påverkan under graviditeten. Beroende på vilka ämnen som fostret exponerades för så kunde en mängd olika problem och sjukdomar dyka upp när barnet blev vuxet.  Cancer, diabetes var två exempel.

Problemen har kommit upp på politisk nivå och vissa åtgärder vidtagits. EU ha tex bestämt att tusentals  ämnen skall testas under de kommande åren. Grundprincipen är att producenterna skall bevisa att ämnena inte är skadliga.  Eftersom stora ekonomiska intressen är inblandade så gör dessa sitt bästa för att stoppa restriktioner.  Vad som händer människor och djur pga deras girighet det är för dem tämligen ointressant.

Det måste skapas produktansvarighetslagar för kemikalier, eftersom konsekvenserna på sikt kan bli katastrofala om skadliga ämnen påverkar levande organismer på ett  sätt om inte förutsetts.

Om inte snabba radikala åtgärder vidtas så är det risk att mänskligheten utrotar sig själv om den nuvarande  utvecklingen får fortsätta.

Vad man slås av är den naivitet som  kännetecknar tillverkares och myndigheters sätt att behandla kemikaliefrågan i  miljön. Man kan skylla på bristande kunskap, ett skäl som inte gäller längre. Här om någonstans så skall försiktighetsprincipen gälla.

I Ny Teknik kan vi läsa om hur flamskyddsmedel hamnar i grillkorven.

Ny Teknik


Grönland Vinland och IPCC

09,oktober, 29

Under romartiden så lär temperaturen i England har varit ca 2 – 3 grader högre än idag.  Vad har orsakat namnet Grönland??  Uppenbarligen därför att landet en gång varit synnerligen grönt  pga av en betydligt högre temperatur än idag. När vikingen Leif  Eriksson kom till Amerika så döpte han landet till Vinland. Varför?  Riklig tillgång till vin eller vad?

Det måst ha  betytt att all is och glaciärer på nordkalotten var väck. Det skulle  enligt nuvarande resonemang medfört att  havsnivån låg flera meter över den nuvarande.   Det måste väl gå att konstatera geologiskt eftersom det inte är så länge sedan.  Några sådana konstateranden har inte hörts.  Hur vill expertisen förklara det??

Alla tre exemplen pekar på en betydligt högre temperatur än idag. Det skulle vara intressant att höra IPCC förklara dessa temperatur- höjningar som ju uppenbarligen inte kan förklaras med  människans påverkan.

För övrigt så har  temperaturen på jorden varierat stort både cykelmässigt och av andra skäl.

Hur vill man förklara detta??   Det vill man tydligen inte alls eftersom det skulle sannolikt förstöra det självuppfyllande prognosmaskineri som man byggt upp.

Det förefaller som om man inte räknat med de självreglerande dynamiska effekter som rimligen uppstår i klimatsystemet.  Får vi mer vattenånga i atmosfären så måste det rimligen medföra mer molnbildning.  Det är kanske det vi sett de senaste åren med våldsamma regn och orkaner. Ökad molnbildning ger tillfälligt ökad medeltemperartur pga att utstrålningen minskar. Men om molnbildningen  består så måste temperaturen långsamt sjunka eftersom instrålningen förhindras.

SVD


Sälen håller på att bli ett problem

09,januari, 27

Naturfundamentalisterna , djurmupparna har vunnit ännu en  destruktiv seger.

Enligt Södermanlands Nyheter så har länderna runt Östersjön beslutat att sälstammen skall öka.

”– Sälar är en stor del av orsaken till att fisket inte är lönsamt, säger fiskekonsulent Sten Nilsson vid länsstyrelsen. – Det finns ingen anledning att ytterligare öka sälstammen. Men det tycker alltså länderna runt Östersjön, inom organisationen Helcom.”

På 70-talet var stammen nere på 3000 djur vilket ansågs för lite. Fridlysning och mindre gifter har gjort att stammen växt till ca 22000 djur.

Det är mer än tillräckligt för att stammen skall överleva.

”Stammen skall öka till naturliga nivåer….”

…säger  Helcom. För  100 år sedan fanns  ca  90000 sälar i Östersjön. Då fanns det troligen mycket mer fisk så konkurrensen med fisket som människor bedrev var inte så stort.  Helt vansinnigt att släppa stammen till dessa nivåer.

Man kan väl misstänka att Andreas Carlgren är drivande för sälstammens ökning.

Varg, skarv, säl – värdelösa skadedjur som inte har någon positiv funktion i naturen.

Dessa populationer bör hållas på ett absolut minimum om de alls skall finnas.