Politikernas och medias skuld för skolan växer fram

14,februari, 20

En expert från OECD har lagt fram en mer detaljerad rapport specifik för Sverige och PISA resultaten.

Det mesta är sunt förnuft och sådant som det inte behövs experter för att konstatera.  Han understryker starkt att det är kompetenta lärare som är en mycket stark faktor för bra resultat i skolan.

Det måste vara en nyhet för Jan Björklund och regeringen eftersom de tyckt att det är OK att lärarstudenter kommer in på lärarutbildningen nästan utan betyg alls.  Det är ju konsekvent eftersom det i Lpo94 , läroplan 94, står att eleverna så mycket som möjligt skall  sköta sin egen utbildning. Då behövs det ju inga lärare! Detta har politikerna varit överens om ända sedan 1994.

Han punkterar också myten om mindre klasser skulle vara lösningen. Ett mantra som politikerna försökt hjärntvätta väljarna med. Frågan är om detta har varit ett medvetet stickspår för att avleda uppmärksamheten från det pågående sabotaget av skolan som politikerna energiskt har genomfört eller om det är frågan om omedveten inkompetens och dumhet.

I desperation efter att hitta något positivt från skolan så har dema- gogerna hävdat att svenska elever är kreativa. Inte heller det styrks av PISA-rapporten.

Svenska elever anser att det behövs ”talang” för att lyckas med matematiken. De ger också upp tidigare än elever från andra länder. Det är en bekräftelse av Lpo94. Om man inte fixar matten själv så får man ge upp, lärarna stöttar inte.

Något som borde vara självklart är att det måste vara lugnt i klassrummet för att det skall bedrivas några effektiva studier. Detta påpekades som grundläggande. Detta är inte alls självklart för svenska politiker. Fruktansvärt att inte eleverna skall få använda mobiltelefon under lektioner, lyssna på musik, sitta med mössa och ytterkläder på mm.

Inga åtgärder. Det skall vara liberalt demokratiskt, eleverna skall få bestämma. Denna degeneration har understötts både av politiker och journalister i slaskmedia dvs kvällspressen. De som krävt ordning i skolan har av media och vänsterpöbeln hånats som reaktionära bakåtsträvare.

När inte bluffen om den betygs- och kravfria flumskolan höll längre  så tvingades både politiker och slaskmedia att redovisa sanningen för att rädda sitt eget skinn.

 

Annonser

Skoldebatt i Kunskapskanalen

10,mars, 17

100215
Skoldebatt i Kunskapskanalen om skolan de senaste 20 åren.  I panelen satt bland andra Mats Ekholm tidigare GD för skolverket, numera professor vid Karlstads Universitet. (Tyvärr)

Debatten var tre timmar lång och det genomgående temat var kritik mot förhållandena i skolan under denna tid.

Man pratade om mycket men intrycket blev att man inte riktigt vet vad man håller på med i skolan, inte vet hur saker skall utföras, allting verkar så svårt.  Vissa försvårande faktorer togs upp, kommunali- seringen , skolan har ingen fast budget, bristande lokal styrning tex.

Man tog upp det faktum att det hänt mycket inom skolan de senaste 20 åren, många sk reformer. Många av fel sort.

Väldigt vad svårt det har blivit i skolan!!!

Ungefär som om skolan uppfanns för 20 år sedan och och allting som har med skolan att göra är nya erfarenheter!!  Proggvänstern har med stöd av korkade politiker  lyckats så bra med nedbrytningen av skolan att man måste tydligen uppfinna den på nytt.

Bara en sak som att man öppet hävdade för några år sedan att kunskaper var inte så viktiga, det var viktigare att ungarna trivdes och var sociala mm.  Det kommenterades i debatten, att på lärar- högskolorna  så hade tyngdpunkten förskjutits från kunskaper mot sociala aspekter. Hur kan denna dårskap få förekomma?? Det är en direkt följd av den låga kvalitén på de politiker som vi valt.

Det sabotage av samhället som vänstern påbörjade på 70-talet, det koncentrerades mot utbildningen när man inte lyckades med någon konkret revolution.  Det effektivaste sättet att sabotera samhället är att förstöra utbildningssystemet.  På lärarhögskolor har träsko- och brun-manchesterproletariatet klamrat sig kvar och i det längsta och   bedrivit sin verksamhet mot det kapitalistiska samhället.

Nu när de börjar att genomskådas så vänder de kappan efter vinden och låtsas vara oskyldiga.

100316
Kunskapskanalen. Repris från 100309
Diskussion om grundskolan med utbildningsutskottet samt några inbjudna.

En massiv kritik mot läroplanens (Lpo94)  centrala mantra, att eleverna skall planera och bedriva sin egen utbildning.  Poletten börjar äntligen att ramla ner.  Lärarnas centrala roll påpekades, äntligen, enligt tidigare så skulle läraren ha en tillbakadragen roll, och fungera som ”en äldre kompis” , ett uttryck som en lärare använt enligt Skolverkets chef.

Någon ställde frågan varifrån dessa (idiotiska)  idéer kommit, vem, var finns dokumenten.  Frågan hamnade till slut hos Skolverkets chef, Tullberg,   som slirade  förbi frågan genom att påstå att vi har ett decentraliserat system där rektorer i hög grad bestämmer hur verksamheten skall utformas!!! Jaså??  Så Lpo94 behöver inte följas?

Det torde vara så att Tullberg direkt insåg att det korrekta svaret var att dessa idéer i hög grad kommer från  det dåvarande skolverket.   I allt väsentligt så torde Skolverket skrivit läroplanen med vissa direktiv från utbildningsdepartementet. Beatrice Ask var skolminister och Carl Bildt statsminister  1991 – 1994.

Kommunaliseringens misslyckande togs upp, en bidragande faktor till skolans problem.

Det är bara att bita i det sura(?) äpplet för  (s) och (m) som stöttat  flumskolan.   Det är två steg tillbaka till en lärarledd skola, där lärare och skolledning som bestämmer , inte eleverna vilket Lpo94 anger. Det är ”katederundervisningen” som fungerar och ger resultat, det har varit känt hur länge som helst.


Politikernas sabotage av Skolan

10,februari, 1

För några dagar sedan hörde jag delar av en intervju i P1. Det gällde skolan och de  idiotproblem som politiker har skapat genom tidigare beslut.  Både Skolverket och en rektor uttryckte ungefär samma sak:

…lärarnas alltmer tillbakadragna roll ställer högre krav på föräldrarna…”

Man blir alldeles kall i kroppen när  man läser denna  korrekta analys som utsägs av ansvariga representanter för skolväsendet.

Det är inget nytt för mig. Det är inget nytt för någon. Det är klart utsagt i Lpo94,  läroplan 94,  som är 16 år gammal. Där står på flera ställen som en röd tråd: Eleverna skall planera och bedriva sin egen utbildning.

I SVD i dag finns en TT-artikel om en ny framväxande ”industri” ,  privat läxläsningshjälp. Dvs föräldrar hyr in ”konsulter” som hjälper ungarna med läxor och utbildning i största allmänhet. Det finns ett stort antal företag som sysslar med detta.  Detta går in under ”hushållsnära tjänster” och subventioneras med skattemedel.

Helt öppet deklareras  således att lärarna skall inte  lägga sig i utbildningen så mycket, det får ungarna och föräldrarna ta hand om själva!!

Som man sår får man skörda och nu kommer skörden av denna dårskap. Allt sämre kunskaper i viktiga ämnen.

T.o.m. Röda Korset erbjuder hjälp med läxor!!  Det säger det mesta om tillståndet i denna nation!

Vem är ansvarig för Lpo94??  Det är den borgerliga regeringen 91 – 94 med Beatrice Ask som skolminister och Carl Bildt som statsminister!! Lpo94 släpptes i juli 94.  Denna osannolika samling vänsterflum är alltså moderaterna huvudansvariga för!!!

Under alla dessa år med allt sämre skolresultat, anarki i skolan, utslagning mm har moderaterna stillatigande tittat på och knipit käft. Visserligen har  (s) suttit vid makten som fortsatt ansvariga men problemen har i stor utsträckning skapats av Lpo94.  Bidragande har också varit förbudet mot ”aga” där centerpartiet var pådrivande.

En lärare skall givetvis få använda de medel som behövs för att upprätthålla disciplin och ordning i skolan. I bland blir det nödvändigt med milt våld som inte har något med misshandel att göra.

Kommentar till Lpo94 – tidigare inlägg


TIMSS – en ny bekräftelse på den usla skolan

09,januari, 30

TIMSS-rapporten  som kom för en tid sedan styrker det som redan tidigare konstaterats ,  en nedåttendens map kunskaper i viktiga avseenden.

Det kanske mest allvarliga är den tilltagande bristen på  matematiska kunskaper.

Skolverket har nu granskat de rapporter som Jan Björklund använde som underlag. De bekräftar att tendensen är negativ

Gänget på SVT som försöket sätta dit Björklund för att han gjort felaktiga uttalanden om skolan kanske inte har så mycket att säga idag?

Socialdemokraterna skolpolitiska geni Granlund   –   hrrrrrm  –  ansåg att problemet kunde lösas genom bättre skolning i ”förskolan”!!!

Några blåsossar  (”moderater”) var inne på samma befängda linje på DN debatt.

Regeringen har släppt förslaget till ny läroplan. Finns på regeringens hemsida.  Jag har snabbt skummat igenom den. Man koncentrerar sig på bättre ämneskunskaper samt  prov. I sak riktigt men det övriga i Lpo94 skall det vara kvar??

Jag anser att en hel del i skolproblematiken finns att finna i de   principer för utbildningen som anges i Lpo94.

Några utdrag:

”…skolans uppgift är att låta varje enskild finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet  genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

Kommentar:
Är det någon som förstår vad de menar? Förstår de själva?

”..Utbildningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.”

Kommentar:
Först kan det tyckas sympatiskt. Men vad innebär det praktiskt? Jo det som sägs på andra ställen att varje elev skall ha en egen studieplan!. Vilken situation skapar det för läraren? Det blir en närmast kaotisk och orimlig arbetsbelastning att särbehandla i stort sett varje elev.  Det omöjliggör för läraren att koncentrera sig på den pedagogiska delen.

”…Undervisningen skall  bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt deltaga i samhällslivet. Den skall utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter , kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar”………”

Kommentar:
Delta i planering och utvärdering ?!…  …utöva inflytande..!!
Är det elever eller lärare man talar om? Skall eleverna delta i planeringen av utbildningen ? Det är väl inte banala ting som schemaanpassning man avser  utan ett deltagande i planeringen som om eleverna vore jämbördiga med lärararen!! Är det rimligt, lämpligt och realistiskt??  Det är ju eleverna som är objekt för utbildningen!

Alla som arbetar i skolan skall:

”- Uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd och samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. ”

Kommentar:
Frågan är vad som menas med ”alla”.  Det hävdas tydligen här och där att bättre elever förväntas hjälpa de sämre som några slags extralärare.  Är detta  man avser eller är det en misstolkning av skrivningen ute i skolorna? God miljö, hur skall man kunna skapa det i en miljö där eleverna talar i telefon, pladdrar och stör utan att läraren har befogenheter att ingripa??

Läraren skall:

–  Utgå från varje individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande

Organisera och genomföra arbetet så att eleven:
…….

– Successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar.

Kommentar:
Återigen en individanpassning.  Det är tydligen eleven
som sätter villlkoren. Inte bara map elevens ev stödbehov utan i största allmänhet.

Är det för radikalt att  hävda att det är eleven som skall anpassa sig till den utbildning som skolan erbjuder?? Det kanske inte är ”demokratiskt”?

Elevernas ansvar och inflytande:

….Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att att de tar ett allt större ansvar  för det egna arbetet och för skolmiljön, samt får ett reellt inflytande på utbildningens utformning…”

Återigen påpekas elevernas eget ansvar. ”Ett allt större ansvar…”  Inte nog med det , man skall få påverka utbildningens utformning!!!

Mål att sträva mot:

Skolan skall sträva efter att varje elev:

Tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö.
Successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan och har kunskap om demokratins principer  och utvecklar sin förmåga att erbeta i demokratiska former.

Kommentar:
Så är vi där igen , personligt ansvar för sina studier.  I viss mån självklart, att man studerar och jobbar med det man ska för att komma framåt, men är det detta man avser?  Det som försiggår ute på skolorna pekar på något betydligt mer och allvarligare, nämligen att eleverna får sköta sin utbildning bäst de kan utan lärarstöd.  Har rektorer missförstått skrivningen eller  är detta läroplanen avser??

Läraren skall:

”Utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inärning och för sitt arbete i skolan..”

……Se till att alla elever……………får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad”

..Tillsammans med  eleverna planera och  och  utvärdera undervisningen…”

Kommentar:
Första satsen är  MYCKET märklig!!!  Det kan man kräva av elever i gymnasiet (kanske)  och uppåt men absolut inte av grundskoleelever.

Från vilken ålder menar man att denna tes skall gälla??

Eftersom ingen åldersbegränsning görs så gäller det från 1:a klass.!!!

Ett rent sabotage av skolan. Det är ett inblanco-besked till lärarna:

”Om inte ungarna gör det de ska så får de skylla sig själva. Ni behöver inte  bry er om detta!!”

I verkligen så torde det finnas  många elever som visar lite intresse  för att plugga. Då åligger det självklart  för läraren   att försöka motivera eleven.

Intill en viss gräns.  Detta borde stått i läroplanen.

Sedan skall tydligen eleverna ha ett direkt inflytande på arbetsformer och undervisningens innehåll!!!

Det är alltså inte läraren som har en överlägsen insikt och kunskap i ämnet utan eleverna betraktas  av  skolverket som jämbördiga!!!!

Inte nog med det, elevernas inflytande skall öka  med åldern,  eleverna skall i stort sett ta över och sköta utbildningen själva.

Skolan och omvärlden:

”…Eleverna skall få en utbildning av hög kvalitet i skolan…”

Kommentar:
Snart femton års erfarenheter visar att  detta mål inte uppfylls vilket är en naturlig följd av innehållet i Lpo94 vilket ovanstående visar.

Bedömning och betyg:

Skolan skall sträva efter att varje elev:

”…Utvecklar  ett allt större ansvar för sina studier och
utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna…”

Kommentar:
Nu igen!! Eleven skall ansvara för sina egna studier.   Dessutom  skall de själva bedöma sina resultat!!  Läraren skall avskaffas även i detta avseende??

Rektors ansvar:

”…..Rektorn har ansvaret  för skolans resultat och har därvid inom givna ramar ett särskilt ansvar för att

Skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas.

Skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, tex bibliotek, datorer och andra hjälpmedel……………………………….

…..Personalen får den kompetensutveckling som behövs för att de skall kunna professionellt skalll kunna utföra sina uppgifter……………………………………”

Kommentar:
I dag kom  ny information  (2 källor)  (detta skrevs för några veckor sedan)   som ytterligare  visar på att skolan  närmast är att betrakta som katastrof.

På KTH konstaterar man att  antagna har så dåliga mattekunskaper att  de har brister  i det som lärs ut på mellanstadiet!!!!

Då infinner sig följande fråga:

Eftersom matematik (på det här stadiet) bygger på att man kan tidigare moment, hur har man då kunnat klara högstadiet med godkända betyg??

1.
Samma lärare som sänker kraven så att bristerna inte syns?

2.
Nya lärare som upptäcker bristerna men inser det hopplösa att hinna rätta till dem, sänker kraven så att de blir godkända?

Den avgörande faktorn som gör att rötan kan döljas och transporteras uppåt i systemet är frånvaron av prov och betyg.  Med betyg så skulle det räcka med en enda blick för rektorn att upptäcka att något är fel.

Den andra informationen var en artikel i DN som behandlade en rapport som kom från Skolverket i januari. Den behandlar frånvaron i skolorna.

Det visar sig att frånvaron på högstadiet inte beror på allmän slapphet utan på att många av dessa hade problem med ADHD, DAMP, Aspergers, ångest, depression och andra  handikappande psykproblem.  Samt en grupp som helt enkelt inte klarade   att planera och sköta studierna på egen hand.

Återigen blir frågan : Varför har inte dessa elevers problem uppmärksammats  långt tidigare??  Enligt Lpo94 skall dessa elever ha extra stöd.

Svaret är att frånvaron av kontroll med betyg har maskerat problemet samt det uttalade  kravet i Lpo94 att eleverna skall sköta sina studier själva.

SVD

DN