5G – Läs/se och jämför……

20,februari, 1

… och dra den uppenbara slutsatsen

Läs först vad yxorna från Ericsson, SVT och regeringen säger.

Kolla sedan videon.

I det här landet kan man tydligen bli professor trots att det tycks sknas någon bit i hjärnan.

Länk till artikel

Länk till video


Klimatforskare Dr Greta

20,januari, 27

Den internationellt kända erfarna klimatforskaren Dr Greta, högt respekterad av världens politiker, säger:
”Alla borde ha panik ”

Hon menar väl ”Alla borde ha samma diagnos som jag”


Om HPV vaccin mm

20,januari, 26

Länkar till en artikel som behandlar HPV, biverkningar mm.

Utdrag:
”De globala rapporterade biverkningar av HPV-vaccinet är allt från krampanfall till kronisk smärta, kronisk trötthet, infertilitet, hjärt oregelbundenhet, blindtarmsinflammation, humörsvängningar, och dödsfall. Merck har själva listat ett brett utbud av biverkningar som sträcker sig allt ifrån domningar i armen till dödsfall, det framgår i deras produkt-informationsbroschyr. ”

Den andra länken är åt det motsatta hållet dvs det är ofarligt. Verkar som om någon myndighet står bakom.

Myter om vaccin

HPV alzheimer autism mm


Om klimatalarmisternas 97% bedrägeri

20,januari, 17

Alarmisternas upprepade påstående om att 97% av forskarna är överens om att uppvärmningen orsakas av CO2 och människan har hörts som ett mantra länge.

Det har länge varit känt bland de mer sansade och framförallt kompetenta att detta är inte sant eller i hög grad en lögn.

Videon nedan behandlar bedräegeriet.

Länk till Video


Bränderna i Australien

20,januari, 4

Det brinner som bekant våldsamt dels i Australien dels i Kalifornien.

Dessa båda platser har en faktor gemensam: Eukalyptusträden.

Adderande faktorer är värmen och stark vind.

Vad man slås av vid videor från dessa platser är den närmast våldsamma intensiteten i bränderna.

Medierna har inte riktigt förstått orsaken. Man har förklarat bränderna med dels medveten antändning och dels mängder med löv på marken som utgör perfekt bränsle för markbrand.

Dock så har man missat grundorsaken.

Eukalyptusträden ger ifrån sig starkt brandfarliga gaser vid hög värme. Det beskrivs som att det syns som en blågrön dimma över ekalyptusskogarna. Även barken på träden brinner intensivt av samma grundorsak, starkt brandbenägna ämnen i barken. När det en gång börjar brinna så blir branden våldsam pga nämnda faktorer.

En förklaring till att bränderna börjar är åsknedslag. Jag tvivlar på det. Så enormt många bränder kan knappast bero på åskan.

När jag läste om det här för ett par år sedan så hävdade man att den brandfarliga gasen från träden självantände vid hög omgivnings- temperatur. På andra håll förnekar man det.

Frågan är väl om det inte ligger något i det, att självantändning kan ske.

Nå vad drar man för slutsatser av dessa våldsamma bränder i eukalyptusskogarna?

Ingenting tycks det. Den naturliga slutsasen borde vara att blanda upp eukalyptusskogarna med någon form av lövträd som inte brinner särskilt spontant. Eller dela in skogarna i sektioner där man varvar eukalyptusskog med sektioner med lövträd av annan sort.

En egenskap med eukalyptus är att de ämnen som utsöndras är antiseptiska dvs bakeriedödande närmast träden. Dessa skogar växer fort under de första åren och har en undanträngande effekt på andra trädarter. Det kan man lämpligen åtgärda med gallring.

I Kalifornien har man börjat diskutera det, att ersätta delar av skogarna med andra trädslag. Dock har detta mötts av protester därför att eukalyptusskogarna upplevs som en estetisk positiv faktor i miljön. Det borde vara lätt att välja, gallra och byta ut vissa trädarter i skogen mot annat eller att få sina hem nedbrända.


Om den politiska dekadensen

19,december, 13

Det dekadenta degenererade samhället

Svenskarna har blivit ett dekadent folk”

Det är Jan Tullbergs ursinniga men korrekta attack på det skurksamhälle som politikerna skapat.

Med det avses den närmast totala bristen på självbevarelsedrift och reaktion på det allt ökande judiska förtrycket mot svenskarna.

Det finns flera förklaringar till detta:

1.
Sverige har inte varit i krig på 200 år och därmed har svenskarna förlorat känslan för värdet av ett eget självständigt land. Man har förlorat självbevarelsedriften.

2.
Den närmast totala avsaknaden av medial pluralism i Sverige. Den judiska kontrollen över nästan alla viktiga media har gjort att den degnererade ideologi som kallas liberalism har oemotsagd kunnat hjärntvättat svenskarna med sina fega
judiska lögner.

3.
Den judiska kontrollen av samtliga politiska partier har inneburit en fortgående och accelererande degenaration och dekadens av samhället pga dessa partiers illojalitet mot svenskarna och medveten destruktiv nedbrytning av den nationella sammanhållningen.

4.
Den brist i grundlagen som innebär att ett parti eller partikonstelletion kan sitta kvar hur många mandatperioder som helst. Genom att muta väljarna med diverse ofta falska löften så kan man sitta kvar i regeringsställning. Detta har medfört att den judiska organisation som maskerar sig som ” socialdemokrater” har haft makten under större delen av de senaste 100 åren. Med åtföljande korruption och degeneration av samhället.

Jag har i tidigare inlägg diskuterat problemet och föreslagit max två mandatperioder i följd vilket är vad som måste genomföras om demokratin skall bibehållas. Jag talar om riktig demokrati inte den degeneration som kallas ”liberal demokrati” dvs judeanpassad demokrati.

Det som styr den judiska skurkregeringens fientliga agerande emot svenskarna är regeringens enfaldiga lojalitet mot EU som liksom FN är judekontrollerade organsiationer med syftet att upplösa nationella befolkningar och självständiga nationer.

Juden Bonniers tidningar har förföljt och hängt ut individer som vågat kritisera invandringen och de svåra problem som den medfört. Judiska SVT har varitt en stark part i fråga om att hjärntvätta folk med lögner om det positiva med mångfald och invandring. SVT är ett sk Public Service-bolag som skall vara politiskt neutralt. Det gäller naturliyvis också sammansättningen av personalen som inte bör tillhöra någon dominerande problemgrupp. Verkligheten är den motsatta. SVT är ipraktiken en judisk institution med vänsteragenda. Vilket företaget varit länge, det blir bara värre med en vänsterextrem judisk chef. Det är alltså ett vänstervridet och starkt rasistiskt företag.

Det känner styrelse och politiker till men gör inget åt det. När Reinfeldt tillträdde som statsminister 2006 lär Göran Persson ha uppmanat honom att ”inte röra SVT” Dvs att inte röra den judiska makten över SVT. Det var ju inga problem för Reinfeldt.

Som Goebbels visste, att om en lögn upprepas tillräckligt ofta så blir den en ”sanning”.

Om en befolkning blir utsatt för massiv hjärntvätt och tom förföljese så uppstår en rädsla för att uttrycka åsikter och opinion. Det är judiska liberala medias avsikt.

Det är en del av förklaringen till folkets ” dekadens”. Ett massivt förtryck från judiska liberala media.

Då uppstår en slags apati och rädsla för att använda sin lagenliga rätt att uttrycka sin åsikt.

Judiska både politiska och mediala imtressen har ingen förståelse för detta. Tvärtom de vill tysta debatt och kritik

I dag meddelas att Merkel, Israels toppagent i EU, har ett lagförslag på gång att gripa och placera individer på psykanstalt om de kritiserar invandringen.

KALERGIs förslag skall genomföras. Förstör den vita befolkningen. Judiska FN och judiska EU tänker genomföra detta. Självständiga länder skall upplösas. En världsregering med starka judiska intressen i bakgrunden skall införas med diktatoriska befogenheter, med FN som kuliss.

Det pågående klimatspektaklet är bara ett led i den processen.

Klimatbluffen som minst sju av åtta partier i riksdagen stöder är några spelare i attacken på vita länder som FN och EU tänker genomföra. Som bekant har judarna gjort uttrycket ”Vit Makt” till ett skällsord.

Är ”Svart Makt OK”?

En förklaring tack.

Jag länkar till Tullbergs artikel samt en video från SWEBBTV där Lars Bern talar om Kolesterol, koldioxid samt FN och EU

Tullberg om dekadens

Video med Lars Bern


Läsning för klimatalarmister….

19,november, 18

Länkar till tre inlägg i klimatdebatten. De är pinsamma för den hycklande gastande flocken av ”klimatforskare”. Speciellt för de där
11000. Observera ett stort antal länkar i de två sista inläggen.

Kommande istid ?

Ej CO2

Naturlig förklaring