Regeringens elbedrägeri del 1 + del 2

11,januari, 12

I aktuellt så framkom  ny intressant information om elbolagens agerande för  att få upp priserna och tjäna maximalt med pengar.

Del1:
Skälet till att det är lite vatten i magasinen  beror på att Vattenfall och andra  producerade vattenkraft i somras och sålde den till Tyskland där priserna är höga. Man tömde magasinen för att tjäna pengar på två sätt:  Försäljning till utlandet för att utnyttja  den stora skillnaden i kostnad – pris.   När vintern kommer så skyller man på att magasinen är tomma och att man måste använda kolkraft/oljekraft vilket är mycket dyrare.

Del2:
Efter att medvetet tömt vattenmagasinen så ”tvingas” man använda kolkraft/oljekraft som är mycket dyr.  Sedan tillämpar man sk marginalprissättning på ett felaktigt och bedrägligt sätt. Man säger att man måste ta ut det pris som den sista producerade kwh kostar. Sedan sätter man det priset på hela produktionen trots att man har tre olika typer av elkraft som har tre olika marginalkostnader.  Resultatet blir en mycket hög och omotiverad vinst som konsu- menterna får betala.

Ett typexempel:
Antag att ett bolag producerar 2 kwh vattenkraft, 6 kwh kärnkraft och 2 kwh kol/oljekraft.  Kostnad för dessa tre kraftslag: 2, 4, 8  kr/kwh.
Total kostnad:  2 x 2 + 6 x 4 + 2 x 8 = 4+24+16  =  44 kr. Så här borde  kostnaden beräknas.

I stället gör de så här:      
Elbolagen sätter felaktigt kostnaden för kolkraft/oljekraft  som här bara utgör 25% av totala produktionen,  som kostnad för hela produktionen, ett rent bedrägeri. Således 10 x 8 = 80 kr. Överpris: 80 – 44  =  36 kr  =   81,8% Den korrekta kostnaden för 10 kwh med angivna priser är  44 kr.

OK detta var ett fejkat exempel som dock visar hur elbolagen principiellt  medvetet skapar en situation där de  tillämpar en felaktig prissättning              

Den marginalprissättning de skyller på måste givetvis tillämpas på varje  kraftslag för sig.

Om kostnaden  beräknas korrekt efter 1:a exemplet så måste ett påslag göras för investeringsbehov och underhåll. Det ligger inte i närheten av de påslag de gör på det här falska sättet.

Det här falsariet känner naturligtvis regeringen till. De accepterar att elbolagen blåser elkunderna på miljarder.  Staten har ett egenintresse i det, Vattenfall levererar vinst till staten.  Regeringens krav är tom att de skall leverera ännu mer till staten.  Tydligen med vilka metoder som helst.

Regeringen mantra är jobbskatteavdrag  och till detta krävs det miljarder.  På  det  här sättet tar man in pengar med en form av smygbeskattning. Tar in med ena handen vad den andra ger ut.

I regeringen  ansvarar Centerpartiet för detta samt miljösektorn.  Ingetdera klarar de av.Solenergin måste stödjas

10,december, 11

I SVD  skrivs om en person som investerat i solenergi, både solceller och solvärmare.

Men de styrande i Sverige är inte särskilt intresserade av att stimulera privatpersoner att hjälpa till med alternativ energi. Idiotiska skatte- bestämmelser och andra regler gör att viljan att investera och sälja solenergi är liten.

Sverige är ett av Europas mest efterblivna länder när det gäller solenergi.  Tyskland det motsatta en del beroende på att regeringen subventionerar  solkraft så det blivit lönsamt att investera.

Sverige har en regering som inte förstår teknik av något slag, deras inställning till järnvägar är bara ett exempel. Den gnidiga och skatte- kamerala syn som regeringen har på privat alternativ energi riskerar att göra Sverige efterblivet på detta område.  Solkraft måste till för att komplettera vindkraften som nu ensidigt byggs ut.  Även om inte den enskilde vill sälja el så innebär egen energi en avlastning på de centrala energisystemen.

En expanderande andel solenergi gör att kostnaderna sjunker som sägs i artikeln.   En initial subventionering av  solkraften  behövs för att starta upp industri och investeringar inom detta område.

SVD


Befolkningstillväxten och resursfrågan

10,mars, 16

På DN debatt tar fyra skribenter upp problemet med jordens överbefolkning. Det kan vara på tiden.  Hittills är det bara Kina som försökt göra något konkret genom ettbarnspolitiken. Dock kommer denna att överges pga av  snedvridning i födda antal pojkar/flickor.

Det här är ett kritiskt ämne som politiker helst vill undvika.  Det beror lite på var i världen man befínner sig. Det är religiösa,  psykologiska och politiska spärrar i detta ämne som orsakar handlingsförlamning.

Samtidigt som man är medveten om en kommande energikris så vill man inte se att energiförbrukningen är starkt kopplad till befolkningens storlek.  Redan idag så är det matbrist på många håll i U-länder.  Lösningen på detta är att effektivisera matproduktion  med nuvarande resonemang, medan diskussionen om befolkningens storlek nogsamt undviks.

Befolkningstillväxten är stark i många U-länder, speciellt i Afrika och Asien.  I I-länderna däremot så är tillväxten svag eller negativ.  Av det kan man dra slutsatsen att  det är det är levnadsstandard och utbyggd infrastruktur som avgör stor eller liten tillväxt.

Jorden är redan nu överbefolkad vilket redan borde ha medfört politiska åtgärder. Så är inte fallet  utan det måste bli akuta kriser innan politiker vågar ta i frågan.

Jag bifogar en länk till Wikipedia där FNs nativitetsstatistik redovisas. Det är två olika tidsintervall och man kan se en viss minskning i tillväxten.

Artikel i DN

Artikel 2  i DN

Wikipedia FNs statistik


Gastransporter och juridik

09,januari, 7

Gaskonflikten mellan Ryssland och Ukraina  håller på att orsaka kris för flera länder pga dess beroende av den Ryska gasen.

Det är orimligt att system för  internationell energiförsörjnning skall kunna stoppas av ett transitland.

Det måste skapas en internationell lagstiftning som går ut på att ett transitland eller ett leverantörsland inte skall kunna stoppa eller begränsa överföringen pga av konflikt gällande systemet eller pris- sättning. Inte heller av politiska skäl.

Konflikter skall hanteras i domstol.

I extrema fall  skall en internationell millitär styrka kunna gå in i det aktuella landet för att säkra leveranser.

Det innebär inte en krigsförklaring mot landet utan endast en selektiv åtgärd gällande energisystemet.

De vore lämpligt att en internationell  organisation sköter underhåll, inspektion och drift av systemen i hela dess längd.

Funnes denna lagstiftning så skulle inte Ryssland behöva lägga ledning på Östersjöns botten.

DN

SVD


Etanolen – ett komplement

08,juli, 20

DN debatt kritiserar motorjournalisten Lasse Swärd  Mattias Goldmann för en lobbyverksamhet som  han  inte gillar.

Goldmann företräder Gröna bilister men är samtidigt yrkeslobbyist på PR-firman Westander. Swärd menar att Goldmann blandar ihop sin roll som lobbyist och företrädare för gröna Bilister.

Oavsett detta så anser jag och allt fler att etanolen bara är ett stickspår i bränsle- och klimatsammanhang.

Det finns självfallet ingen möjlighet att täcka stora delar av världens  bränslebehov med etanol.  Speciellt inte som det redan nu blivit matbrist pga överexploatering av åkermark för bränsleproduktion.  Etanol och biogas är  bra komplement som skall utnyttjas  till den gräns det är lämpligt. Dock finns det bara ett framtidsbränsle med tillräcklig volymkapacitet. Detta bränsle är vätgas.

Jag länkar till två tidigare inlägg på bloggen.

Vätgasen – framtidsbränslet

KLimatkrisen


Bra men fel partner

08,juli, 7

DN debatt skriver Maud Olofsson och USAs biträdnade energiminister om ett gemensamt projekt för att att ta fram en  effektivare elbil med tillhörande kringsystem.

Som projekt kan man tycka att det är ett bra initiativ. Samtidigt reagerar jag mot den ständiga naiva fixeringen till USA. Försvaret, FRA, och nu detta. Olofsson har ju praktiserat i USA och det tycks ha satt djupa spår.  Sverige uppträder återigen som amerikansk delstat eller marionett.

Det är betydligt mer naturligt att man utvecklar liknande projekt inom EU för att utveckla tekniken inom unionen än att hjälpa en krigförande skurkstat med det de inte klarar själva.

Man talar om utveckling av elfordon och om hållbar bioteknik. Elkraften kommer från atom- och kol- kraftverk  som inte  är särskilt miljövänliga på sikt.

De sitter delvis  fast i det stickspår som kallas biobränsle. Det är ett komplement men inte huvudspåret som jag  hävdar i nedanstående länkartikel.

Vätgas enda alternativet


Vätgas är bränslet för framtiden – biobränslen bara komplement

08,juli, 3

Reaktionen mot storsatsningar på etanol och biobränslen är riktig. På DN debatt så kräver (fp) stopp för satsningar på biobränslen. Det är naivt att tro att världens bränslebehov kan täckas på detta sätt. Det blir bara ett bidrag i marginalen som kan täckas. Effektiv jordbruks- mark får inte användas till bränsleproduktíon i någon högre utsträkning. Det måste bli lagstiftning om detta. Det är lika sjukt att man röjer regnskog för att odla oljepalmer.

Det finns bara ett bränsle som är hållbart på sikt och som kan produceras i tillräckliga mängder. Detta bränsle är vätgas. Vätgas framställs ur vatten som vi har obegränsade mängder av.

Vilken satsning på vätgas bedrivs i Sverige? Jag har inte hört talas om någon större satsning. Förmodligen finns mindre projekt här och där på universiteten. Men insikten på regeringsnivå att en storsatsning måste ske tycks inte finnas. I Tyskland har man satsat betydligt mer. BMW har länge drivit projkt med vätgasdrift av bilar. Även när det gäller solkraft så är Tyskland långt framme.

Med nuvarande teknik så är det energikrävande att producera vätgas. Solkraft kan användas till detta men grundtekniken måste utvecklas. Det är där en del av forskningen måste sättas in, att finna effektivare metoder för att få fram vätgas.

Den svenska regeringen som leds av räknenissar och politiska broilers är okunnig om teknik vilket också får konsekvenser för utvecklingen. Var finns IT-departement, Energidepartement och Teknikdepartment?

När det gäller solkraft så är väl Sverige snart det mest efterblivna landet i EU.

Biokraft är ett komplement. Att utnyttja gas från reningsverk och soptippar borde bli obligatoriskt. Soptipparna står förmodligen och spyr ut metangas, varför inte utnyttja den? Stick in en massa perforerade rör i tipparna , jag gissar att man skulle få ut stora mängder gas.

Senare tillägg:
OK jag kanske får ändra mina omdömen något. Det pågår faktiskt en del arbete inom området som framgår av länkarna. Det är positivt. Huvudproblemen är alstringen och lagringen av vätgasen. Det är där insatserna måste göras.

http://www.teknat.uu.se/forskning/program.php?vetenskapsid=&forskomr=7&id=8&lang=sv

http://www.vatgas.se/

http://hd.se/skane/2008/04/05/vaetgas-framtidens-drivmedel/

http://www.aga.se/International/Web/LG/SE/likelgagase.nsf/docbyalias/about_vatgas

http://ec.europa.eu/research/leaflets/h2/page_104_sv.html

Hynor