Hoppsan, Ryssland dog visst inte……

16,mars, 31

Eftersom  Ryssland inte dog och försvann vilket var uppfattningen av  försvarsexperten  Juholt och en korkad centerpartist (finns det andra?) från Kumla,  så har den obehagliga situationen uppstått att Ryssland haft fräckheten att gradvis bygga upp sitt försvar efter den kollaps som uppstod vid Sovjetunionens fall i början 90-talet.

Oerhört överraskande och hotfullt enligt svenska politiker. VEM kunde tro det?

Vid inträdet till EU så såldes alla beredskapslager ut avseende livsmedel som fanns bunkrade i ett stort antal förråd över hela landet. Civilförsvaret skrotades.

Nu skulle minsann marknadsekonomi råda och behövde man livsmedel så var det ju bara att importera från EU. Lätt som en plätt enligt de skarptänkande svenska politikerna. Detta ansågs även fungera i en krigssituation.

Hmm, men eftersom Ryssland inte dog så måste vi hmm kanske bygga upp civilförsvaret igen har till och med  politikerna insett.

Men de experter som hittills yttrat sig så framgår att de egentligen inte tror att att det behövs byggas upp några buffertförråd. Präktigt svenskt tänk. Försvaret behövs ju heller inte. Vi krigar ju aldrig. Man tycker att den enskilde skall bygga upp ett eget buffertlager. Dumhet av gedigen svensk standard.

En stormakt kan enkelt skära av försörjningsvägarna till Sverige. Efter en vecka så är det matbrist och hungersnöd i Sverige. En angripare behöver inte invadera Sverige. Det går att svälta landet till underkastelse.

Det gäller inte bara maten. Det fanns mycket stora bergrum med bränsle lagrade. De har avskaffats och sålts till privata intressen.  Var det ett bra tänk?? Det blir nog inget krig. Om det skulle bli det så får vi nog förvarning i god tid så att vi kan bygga upp lagren. Eller vi skall lita på den ”transatlantiska länken”??

Som vanligt idioti enligt svensk politikerstandard. Juholtstandard.


Energiflum från regeringen

16,mars, 29

Energiministern och en miljöpartist skriver på DN debatt att om 20 år så är Sverige fritt från kärnkraft och fossilt  energiberoende.

Alternativa energikällor skall ha tagit över. Vindsnurror och solkraft i huvudsak. Till 2020 så skall fyra kärnkraftverk läggas ned vilket de ser fram mot. Samtidigt så inser de att det blir problem med energi- försörjningen i södra Sverige.

Någon lösning på det anges inte.

Redan när jag såg rubriken så blev jag nyfiken på hur de skall lösa problemet med energilagring av alternativkraften.  De nämner det bara i förbigående, att nya tekniska lösningar måste till.

Detta är helt avgörande. Annars kommer bara alternativkraften att konkurrera ut kärnkraften, utan att fungerande system ersätter den. Så länge som marknadskrafter skall sätta priset på energi. Så länge inte lagringsfrågan är löst så måste regeringen vidta åtgärder för att säkra att kärnkraften kan drivas lönsamt under den drifttid som kvarstår. Man kan tex avskaffa effektskatten till att börja med.

Det finns ingen lösning på lagringsproblemet vad jag vet. Då menar jag storskalig lagring som gör att industrin kan drivas störningsfritt under minst en vecka. Så länge inte detta problem är löst så är det bara gammal orealistiskt  flum från regeringen som presenteras på nytt.


Hög tid att Europa tar ansvar för sin egen säkerhet

16,mars, 28

Anna Dahlberg i judetidningen Expressen hoppas att inte USA överger Europa.  Med det avses i första hand USAs militära kapacitet.

Bättre kan inte den totala bristen på kurage och ledarskap hos EUs politiker beskrivas. En hel världsdel bestående av 28 länder i EU och några till i grannskapet som inte vill eller kan ta ansvar för sin egen militära säkerhet.

Som en dum 5-åring som jämt måste hålla pappa i handen.

Hon framhåller Putin som problemet. Det problemet har EU och USA själva framkallat genom sina provokationer, inte minst i Ukraina. Ukraina var helt plötsligt ett land utan ägare, här gällde det att hugga för sig. Reinfeldts lakej Bildt för runt i Ukraina tillsammans med USA-politiker och funderade på vilken judisk oligark som de skulle utnämna till president. I det läget annekterade Ryssland Krim. För säkerhets skull. De hade redan en stor flottbas där.

Kriget i östra Ukraina är en tragisk historia. Dock inget unikt. Krigen på Balkan tex. Det är sådant som händer innan  nya stater stabiliserats.

Det är ett positivt tecken att USA börjat tröttna på EUs feghet och brist på ansvar. Blir Trump president, vilket man kan hoppas, så är det slut med daltandet med Europa som ett hjälplöst barn.


EU måste skaffa sig egen IT-kapacitet och kompetens

16,mars, 26

Bloggen Ledarsidorna  kritiserar regeringen för att sakna industriell kompetens.

Ja det är sant. Det är något ovidkommande för den politiska nomenklaturan, makten skall has/delas av en politisk broilermaffia som blir alltmer isolerad från verkligheten.

En annan sak som är lika tydlig i denna regering som hos den förra,bristen på specifik teknikkompetens inom heta områden. Jag tänker särskilt på IT-området. Ett område som utvecklas  kontinuerligt och som påverkar stora delar av samhället.

Den kinesiska regeringen lär bestå av ca 50% ingenjörer. Det märks också på besluten, det är ofta raka rör.

Hur många ingenjörer finns det i riksdag/regering??  Representanter för de viktigaste delarna  av svensk industri saknas helt. De pinsamma misstag som politikerna gör inom andra område visar med övertydlighet att rationellt ingenjörsmässigt tänkande saknas helt.

Vad finns det för brister inom IT som borde åtgärdas?

I varje dator finns ett program som kallas  operativsystem. Utan detta skulle det vara omöjligt att bekvämt använda en dator. Det är datorns administrationscenter som servar programvara och användare på en mängd olika sätt.

Det operativsystem som är helt dominerande i dag är någon variant av Windows. Tillverkas av ett amerikanskt företag med namnet Microsoft.

De har nära nog monopol på marknaden även om det finns några alternativ. Linux,Ubuntu är de mest kända. Apple är ett eget datormärke med ett eget operativsystem.

Microsofts rykte är precis inte det bästa. Deras trixande i nära samarbete med Intel för att tjäna grova pengar är obehagligt.  Marknaden för operativsystem är ett tydligt exempel där marknadsekonomin inte fungerar.  När en aktör av olika skäl för en dominerande ställning så är det mycket svårt för konkurrenter att komma in på marknaden.

Dominansen hos en aktör gör att denna blir mindre intresserad att utveckla säkerhet och allmän kvalitet hos programvaran. Det går att prångla ut varan på marknaden i alla fall pga det som i praktiken är ett monopol.

Microsofts bristande intresse för kvalitet och säkerhet är välkänd sedan många år.

Efter att Bill Gates avgått som VD så var det en mellanchef som vågade ställa frågan: ” Hur kan ni släppa ut ett program som innehåller 2000 buggar ?”

Som sagt Windows har stor dominans på marknaden för operativsystem. På hårdvarusidan så har processortillverkaren Intel en ställning som  är ungefär lika dominerande som Windows. Enda konkurrenten är AMD som jag kan se. Bägge amerikanska företag.

De första processorerna tillverkade Intel på 70-talet. För att skapa bakåtkompatibilitet så hänger vissa bitar av datorarkitekturen med i senare utvecklingar vilket även Windows måste anpassas till.

Det är ingen bra princip för säkra moderna konstruktioner.

Att EU som är en egen världsdel skall vara helt beroende av IT-kraft från USA är minst sagt ett obehagligt förhållande. Dessutom från ett par USA-företag med tvivelaktigt rykte som dessutom samarbetar.

Regeringar, statsadministrationer använder Windows i sina datorer. Det tyder på en avsevärd brist på säkerhetstänkande.

EU måste skaffa sig en egen IT-kapacitet både på hårdvarusidan och mjukvarusidan, speciellt map operativsystem.

Vad EU borde göra på området är:

1.
Utveckla en ny datorarkitektur som görs från absoluta krav, den görs inte kompatibel med Intels processorer och därmed inte med Windows.

2.
I det arbetet skall de akuta säkerhetsproblemen ges hög prioritet för att skapa en konstruktion som är svår att hacka med fientlig programvara. Om möjligt så görs de kritiska delarna av konstruktionen dynamisk  för att försvåra för illegalt intrång.

3.
Parallellt med hårdvaruutvecklingen utvecklas ett operativsystem för den nya processorn. Ett operativsystem där man försöker undvika de brister som funnits i Windows. Samt effektivare och snabbare och säkrare med betydligt mindre minnesbehov.

4.
Samtidigt måste utvecklare av allmän programvara involveras/kontrakteras för att programutvecklingen skall komma igång tidigt för att användare skall direkt komma igång med den nya datorn. Detta är mycket viktigt eftersom man inte kan lita på att marknaden spontant gör jobbet. IBM gjorde det misstaget med OS2 och därför misslyckades det operativsystemet. Bidragande var  en omfattande förtalsverksamhet i diverse datortidningar. Troligen finansierat av MS.

5.
Tillverkningen av processor och operativsystem skall naturligtvis ske i Europa.

Kommer EU att tillstyrka ett sådant projekt? Det är tveksamt eftersom politikerna i EU krälar som dresserade maskar för USA i de flesta avseenden. USA kommer säkert att försöka stoppa/sabotera projektet.

Då finns möjligheten att ett enskilt land tex Sverige går igång med projektet i egen regi. Kanske i samarbete med Finland.

Utvecklingen av fundamentala kritiska IT-system  som operativsystem kan inte överlåtas till marknaden för godtycklig hantering. En statlig kommission eller något liknande måste skapas som har fullständig kontroll och insikt i systemen. Ändringar och utveckling bestäms helt av kommissionen.

Under 80-talet togs det i USA fram ett programspråk som kallades ADA. Tanken vara att det skulle bli ett universalspråk som klarade alla områden. För detta språk skapades en central organisation som bestämde vad som fick göras med koden, i praktiken en standard- isering för att hindra att det uppstod ickekompatibla varianter som var fallet med vissa andra programspråk.

Något liknande bör skapas för ett nytt IT-system i Europa. Avseende både processorhårdvara och  operativsystem.

 


Asylregler måste sägas upp och nya skapas

16,mars, 5

Sakta börjar man på diverse håll  komma till insikt om  att det nuvarande asylsystemet inte fungerar.

Systemet kom till efter WW 2 och präglades i hög grad av judarnas problem före och under kriget.

FN står bakom systemet, det är ingen lag som någon nation behöver följa men de flesta har antagit principerna.

Det kanske fungerar under ”normala” förhållanden  då ett  relativt litet antal individer har konkreta skäl att lämna sitt land.

Som vi har sett så fungerar det inte då det börjar likna folkvandring där bara en minoritet är flyktingar med asylskäl och majoriteten är ekonomiska migranter som har tröttnat på den stagnation som religiös fanatism och korrupta ledare orsakat i deras hemländer.

Alltså måste de  naiva  och globala  asylreglerna  skrivas om till ett striktare och  hårdare regelverk. Varje nation kan säga upp tidigare avtal och införa ett regelverk som fungerar och vilket är  nöd- vändigt pga de erfarenheter som gjorts under senare år.

Några förslag:

1.
Varje huvudregion måste klara sina egna flyktingproblem.  Som huvudregion räknas det som brukar kallas världsdelar.

2.
Flyktingar i en huvudregion har ingen rätt att söka/få asyl i annan huvudregion.

3.
Flykt är ett tillstånd av tillfällig karaktär pga problem  i hemlandet. För flyktingen som får tillfälligt uppehållstillstånd skall det göras klart att den är skyldig att återvända då situationen så medger.

3;1
Flykting utan ID-handling avisas direkt vid gränsen.

3:2
Flykting som uppenbarligen saknar asylskäl skall avvisas inom kort tid.

3:3
Flyktingar som söker asyl skall tills ansökan behandlats hållas i inhägnat och bevakat förvar. Vid avslag så kan därmed individen avvisas direkt för transport ut ur landet.

4.
Det normala är att flyktingar får ett tillfälligt uppehållstillstånd  om asyl beviljas  (TUT) som kan variera i längd beroende på förhållanden i hemlandet. I de fall återvändande på sakliga grunder är svårt så kan permanent uppehållstillstånd ges. Vilket inte är självklart. Dock tidigast efter fem år med TUT.

5.
En flykting som får TUT är skyldig att undervisa sina barn i hemlandets språk under asyltiden.

6.
Flyktingar med TUT skall härbärgeras i inhägnade och bevakade läger tills de skall lämna landet. De skall inte ”integreras” i samhället utan tiden i lägret skall ägnas åt barnens  och egen utbildning inför återvändandet.

7.
Flyktingar med TUT har ingen rätt att kräva skolgång för sina barn.

8.
Flyktingar har ingen rätt att kräva att samhället skall förse dem med bostad.

9.
Ansökan om asyl skall göras från eget eller närliggande land genom att ansökan skickas per post eller lämnas in till ambassaden som skickar den vidare.

10.
Anhörighetsinvandring skall tillåtas ytterst restriktivt. I de fall där det är uppenbart att den asylsökande är ett”ankare” en test  för att se om asyl medges så skall avslag/utvisning ske direkt. Lämnar man en stor familj i ett land där ankaret påstår att det är för farligt att vistas så är det ett bevis på att asylskäl saknas.

11.
I de fall då ”ankaret” är en yngre person, i vissa fall ett barn, och det är uppenbart att föräldrarnas sänt familjemedlemmen för att testa så skall:
1.
Asylansökan avslås
2.
Om det i sällsynta fall skulle finnas asylskäl för ”ankaret” så skall ingen anhörighetsanknytning /invandring medges.

12.
I de fall då det visar sig att asylanter med  PUT reser tillbaka till hemlandet efter att de fått PUT, dvs asylansökan var falsk, så skall uppehållstillståndet dras tillbaka och personen/familjen återsändas till hemlandet.

13.
Ekonomiska eller sociala problem i hemlandet är inget som är asylskäl.

14.
Flykt från militärtjänst är inget asylskäl.

15.
Flykt med den allmänna motiveringen att  hemlandet är en diktatur utgör inget asylskäl.

16.
Individer som vistas illegalt i landet skall inte ha någon rätt till allmän välfärd eller skolgång för barnen.

17.
Allmänna ömmande eller humanitära skäl är inget skäl för asyl.