Politiker utan kontakt med väljarna – fascister och antidemokrater

15,oktober, 28

Man slås av en sak under den sk ”flyktingkrisen” som egentligen inte är någon flyktingkris utan ett migrantproblem, dvs majoriteten utnyttjar situationen för att ”få ett bättre liv”. Som inte är ett asylskäl. Dock i Sverige så är det ett legitimt skäl med nuvarande regerings- direktiv till Migrationsverket.

Det man slås av är att Sveriges befolkning  behandlas som en sämre slags människor som inte behöver respekteras i något avseende av den  sittande skurkregeringen. Någon opposition finns inte förutom SD. Alliansen har samma hånfulla attityd till medborgarna.

Befolkningen betraktas som några slags  marsvin som ingår i ett experiment där rasblandarna och rasisterna i de judiska partierna hånfullt gör precis vad de vill med landet och dess befolkning.

Jan Sjunnesson har skrivit en mycket träffande artikel där den psykiatriska diagnosen hos dessa 3:e klassens politiker ställs.

Jag citerar de fyra första punkterna i diagnosen. Det finns fem till.

  • Makthavarna har en grandios syn på sina egna bidrag till framsteg i det egna landet (fast dessa kan vara resultatet av att landet sluppit krig som grannländerna)
  • Makthavarna är besatta av fantasier om det egna landets betydelse och överlägsenhet och landet anses ge unika bidrag till mänskligheten
  • Makthavarna anser att de och det egna landet är så speciella att de bara förstås kan av FN eller större länders företrädare och vill helst därför bara ha kontakter med sådana (och inte med grannländerna)
  • Makthavarna kräver stor beundran för egna insatser av det egna folket (som högre arvoden) eller av FN eller andra länders företrädare
    ……………………………….
    ………………………..

Artikel Jan Sjunnesson

Det förfördelade folket


Sabotage av regeringen

15,oktober, 27

Regeringen, dvs Löfven, har bestämt sig för att sabotera den färska uppgörelsen om flyktingkaoset.

Där ingick att PUT skulle bli TUT.

Nu hävdar regeringen att det kommer att ta minst ett år att realisera lagen.

Vem som helst inser att det är en medveten skenmanöver för att fördröja lagen och för att under tiden få in så många falska asylanter som möjligt. Precis vad MP och C vill.

Men sabotaget pågick ju redan under förhandlingarna. TUT gäller  inte för familjer och ensamkommande yngre individer. En del med skägg. Samt att anhöriga skall få komma hit även under TUT!!!

En stängning av gränsen hade varit det självklara. De judiska anarkistpartierna, C och MP och FP, motsatte sig naturligtvis detta.

I stort sett ett verkningslöst beslut som bara var till för att lura befolkningen att tro att något radikalt skulle ske. Icke, bara ett spel för gallerierna. Sabotaget av Sverige skall fortsätta till varje pris.

Min uppmaning till SD:  Anmäl Justitedepartementet, Morgan Johansson, till KU.


Migrationsverket saboterar Sverige

15,oktober, 27

Migrationsverket tar sig befogenheter som de inte skall ha. De beskriver sig som ”designers” som skall skapa den framtida demo- grafin i Sverige. Någon hänsyn till Sveriges befolkning visas inte, precis som Sveriges quislingpolitiker med rasistiska målsättningar inte gör.

Jag har gjort en del utdrag från Migrationsverkets sida. På MVs sida finns en länk till en fil som kallas ”Drömmen om ett bättre liv”. Finns under ”Vårt uppdrag”. Det säger en del om MVs ljusskygga visioner för verksamheten.

Längst ned en länk till Migrationsverket.

Med de målsättningar och visioner som MV har så är det naturligt att det slutar med katastrof.

De nuvarande direktiven som gäller är de som den förra judiska quislingregeringen skrev, (Reinfeldt och Borg). De gäller fortfarande. Den nya judiska quislingregeringen har inte ändrat dem. Som framgår så är budskapet lätt maskerat ”ta in så många som möjligt, oavsett skäl”.

Det är precis vad man gör. Minst 60% av ”flyktingarna” är ekonomiska migranter utan formella asylskäl. Flertalet får stanna ändå.

Inte ens när dessa inkompetenta hycklande politiker själva erkänner att det är akut kris så ändrar man direktiven till MV vilket direkt skulle minska inflödet.

Som framgår så är MVs vision helt öppna gränser där vilken ekonomisk migrant som helst har rätt att komma in i landet. I stor utsträckning sker det redan nu men med den ljusskygga målsättningen att rasblanda och bryta ner det svenska folkets etniska identitet. Det kallas grov rasism understödd av regeringen.

Mina markeringar i texten.

Regeringens direktiv till Migrationsverket:

”Målet är att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet över gränser, främjar en behovsstyrd arbetskraftsinvandring och tillvaratar och beaktar migrationens utvecklingseffekter samt fördjupar det europeiska och internationella samarbetet.”

————————–

Migrationsverket:

Vi ska också  finnas ute i världen för att på plats hjälpa människor i flyktingsituationer att komma till vårt land.

——————————
Uppdraget innebär vidare att vi inom ramen för regelverket ska främja rörligheten över gränser. Regeringens utgångspunkt är att migration bidrar till  att vitalisera samhället, arbetsmarknaden och ekonomin genom de nya kunskaper och erfarenheter som migranter för med sig från sina hemländer.

—————————–
Regeringens mål är att förstärka de positiva utvecklingseffekterna av migration. Verket ska vara drivande i fråga om att i samverkan med andra delar av samhället realisera den utvecklingspotential som den globala migrationen erbjuder.

Till exempel kan cirkulär migration bidra till att tillgodose behovet av arbetskraft i Sverige och ge positiva effekter i ursprungsländerna genomfrämjande av handel överföring av kunskap, pengar och idéer och värderingar.

——————————-
Visionen tar fasta på de möjligheter som migrationen erbjuder både för individen och samhället  Den ger uttryck för en värdegrund och pekar mot det samhälle som vi vill verka för.

————————–

Migrationsverkets vision:
”Ett Sverige som med öppenhet tar tillvara den globala migrationens möjligheter”

—————————-

Visionen och målen för migrationspolitiken manar till utveckling och är
vägledande för
arbetet de kommande åren. Hur långt har vi kommit om
sex år? Som svar på den frågan
har vi låtit en migrant och en med-
arbetare  f
rån framtiden beskriva den verklighet de befinner sig i.
Berättelserna ger en bild av önskeläget för 2018.

Migranten
– mitt möte med Sverige
Vad som fick mig att bryta upp och flytta
utomlands? Det finns flera svar på den frågan. I
grund och botten handlar det nog om drömmen
om ett bättre liv. Som det såg ut i mitt gamla
hemland var framtidsutsikterna inte särskilt ljusa.
Jag hade hört mycket gott om Sverige och ville ge
det en chans.

Innan jag bestämde mig letade jag information på
Migrationsverkets hemsida. Där kunde jag enkelt
hitta lättbegriplig information om hur jag skulle
gå till väga och vilken typ av tillstånd som passade
bäst för mig. Jag kunde också direkt kontakta
Migrationsverket för att få vägledning. De var
snabba, tydliga och engagerade. Deras fokus var
att hjälpa mig till val som passade min situation.
Jag har skött mycket av min kontakt med
myndigheten genom webben. Många svar lämnas
direkt och i enklare ärenden kan man få beslut
utan att någon handläggare behöver titta på det.
Numera görs ju många kontroller med hjälp av
biometriska uppgifter. När man väl är registrerad
gör det att allt går smidigare.

Jag har inte bestämt mig för om jag ska stanna
kvar i Sverige, utan tänkte testa det några år. Det är
tydligt att Sverige är ett land som välkomnar den
typen av tänkande. Reglerna underlättar rörlighet
till och från landet. Landet behöver arbetskraft och
har mött det genom att ha generös lagstiftning
för migration.

Migrationsverket

 


Rättssystemet degenererat av regeringar

15,oktober, 21

”Kalla fakta” i går. Om hur åklagare saboterar rättssystemet genom att släppa brottslingar med ett kvalificerat brottsregister fria innan rättegång inletts. Men även åtalseftergift beviljas för icke banala brott.

Rättssystemet har havererat precis som det mesta annat med de destruktiva regeringar som Sverige haft och har.

Vad som inte kom fram i programmet, vilket var svagt, var orsaken till dessa defekter i systemet. Orsaken är att  spara pengar!!!

Åklagarna agerar utifrån de direktiv som Riksåklagaren svarar för. Riksåklagaren agerar i enlighet med  regeringens direktiv.

Det är alltså regeringen som är ansvarig. Vilken regering? Naturligtvis den  som ”leddes” av katastrofen Reinfeldt. I nära samarbete med katastrofen Borg.

När det visade sig att brottsligheten kraftigt ökade för ett antal år sedan så var det uppenbart att åklagare och domstolar inte klarade arbetsbördan. Det naturliga i det läget vore självklart att utöka åklagarnas och domstolarnas kapacitet.

Problemet var Reinfeldt och Borg som inte har normal utrustning mellan örona.

En utökning skulle kosta pengar.

De löste problemet på följande sätt:

1.
Bevilja åtalseftergift så att färre mål gick till utredning och domstolar.
2.
Att inte häkta folk före rättegång även om det vore högst motiverat.
3.
Att bevilja ”rabatt” för brottslingarna. De skulle inte dömas för alla brott utan bara för de värsta brotten.

Punkt tre var möjligen införd redan före 2006 av Thomas Bodström som rekommenderade metoden för att reducera utredningsbördan.
De här åtgärderna skulle spara pengar, det viktigaste för Reinfeldt och Borg. Konsekvenserna för rättssystemet och svenska folket  intresserade dem inte.

Som framgick i programmet så blev folk nästan ihjälkörda av dessa kriminella fyllon och knarkare som borde hållits i förvar.

En följd av regeringens inkompetens och förakt för medborgarna.

Frågan är om inte de drabbade borde stämma staten för de svåra skador de erhållit, en direkt följd av  regeringens defekta moraluppfattning. Medborgarna skall skyddas från kriminella och asociala individer. Det är en av statens huvuduppgifter vid sidan av att försvara landets suveränitet.

I bägge fallen så har denna dåvarande regering svikit sin uppgift.


Reinfeldt ville ta hit mängder av afrikaner

15,oktober, 20

I början av 2014 slöt den dåvarande judiska ”svenska” regeringen ett avtal med Israel om att ta emot de afrikaner som illegalt vistas i Israel i samarbete med UNHCR. Det rör sig om 54000  afrikaner, de flesta eritreaner. Israel betalar 3500 dollar till de afrikaner som väljer att flytta till Sverige.

Det är förklaringen till att alla eritreaner får uppehållstillstånd i Sverige utan asylskäl. Varför? Jo Israel ville ha hjälp med att hålla sin ras ren. Man vill inte ha afrikaner i Israel. Juden Reinfeldt , juden Björklund,  judinnan Lööf, juden Hägglund hjälpte gärna till med detta.  För att judarna skulle hålla sin ras ren medan judarna i den ”svenska” regeringen ville rasblanda svenskarna med en ras som effektivast skulle förstöra den svenska  homogena  rasen.

Då här väl även svenskarna rätt att hålla sin ras ren, eller hur ni kroknäsor i alliansen??

Har någon läst om detta i svenska judemedia?? (”liberala media”). Jag har googlat. Jag hittade ingen referens till de största judiska nyhetshusen DN ,Expressen, Aftonbladet, SVD, SVT ,SR. Dock tre referenser till alternativa nätmedia. Sannolikt ville judemedia undanhålla denna information för befolkningen och skydda regeringen för att undvika en reaktion.

Artikel – Eritreaner i Israel

Sverige tar över Israels afrikaner

Israeler om afrikaner


Lösningen på asylantköerna

15,oktober, 18

Det är ett ganska korkat  system för asylsökande, att de fysiskt måste bege sig till det aktuella landet för att söka syl. Tanken har möjligen varit att det då blir så besvärligt att många fjärran boende inte gör sig besväret, utan söker asyl på närmare håll.

Det har föreslagits att sökande skulle kunna söka asyl på ambassaderna. Det har avslagits med att ambassaderna inte har kapacitet, det skulle bli så komplext att det skulle bli omöjligt. Sedan finns det ett dolt politiskt skäl: Sionisterna i riksdagen vill ha hit så många som möjligt för att rasblanda, för att skapa ett ickesvenskt getto.

Nå men det finns en tredje metod som elegant löser det mesta av de nuvarande problemen och det kaos som uppstått.

Som följer: Asylsökande söker per post. Kan lämnas till närmaste ambassad som skickar ansökningarna vidare till Migrationsverket. Eller ansökningarna kan skickas direkt till Migrationsverket.

För att komma in i landet så måste man kunna uppvisa ett tillfälligt uppehållstillstånd annars så kommer man inte in.

Sökanden skall redan från början ha klart för sig att avslag inte kan överklagas. Så ta med alla skäl som finns redan från början.

Det innebär att det elände som nu uppstått med att asylsökande minsann skall ges bostad på skattebetalarnas bekostnad upphör. En situation som håller på att skapa kaos i landet. Varför skall skattebetalarna vara skyldiga att fixa bostad åt folk som oombedda kommit hit???

Det enda alternativ som skall erbjudas är tält. Passar det inte så stick. Vilket en stor mängd kommer att göra eftersom de saknar asylskäl. Majoriteten är ekonomiska migranter. Vilket juden Löfven och hans judiska regering vet men inte vill höra talas om.  Han vill rasblanda precis som den förra judiska skurkregeringen, Ju fler illegala ju bättre. Allt för att förstöra den svenska befolkningsstrukturen, för att förstöra den svenska kulturen, för att förstöra allt svenskt.

Afrikaner skall inte ha någon rätt att komma in i det här landet. Lika lite som asiater eller sydamerikaner. Afrika och AU får lösa sina egna problem istället för att transportera dem till andra länder.

Varje kontinent, varje huvudregion måste själva lösa problemen inom regionen. Det måste vara grundprincipen i ett nytt regelverk för flyktingproblematiken.

”Svenskarna och Sverige är det sämsta som finns” sade Löfven efter att kommit hem från det hemliga mötet med den judiska BILDERBERG-gruppen. Med juden Jakob Wallenberg som handledare. Han använde ett annat ord men detta var innebörden i det han sade.

Skall en sådan QUISLING vara statsminister i detta land??


Den fräcka judinnan

15,oktober, 17

”Brölet från lagårdsbacken” officiellt kallad Fredrik Virtanen gör en stor affär av att judetanten Ingrid Lomfors sagt att svenskarna har ”ingen inhemsk kultur”.

Kritikerna förenklade det något att genom att ta bort ”inhemsk” vilket Virtanen anser är avgörande för påståendet.

Svenskarna skulle inte ha skapat något eget, allt är importerat??  Ett extremt korkat påstående som bara judiska extremister som Reinfeldt,Sahlin och Lomfors samt en 3:klassjournalist kan prestera.

Påverkan utifrån sker i alla länder, men det är vanligen en långsam process relativt de sedvänjor som utvecklas lokalt. Speciellt gäller det den period som kan kallas den förindustriella perioden.

Det är den kulturen som är basen fortfarande i de flesta länder. Den moderna samhället med dess  överflöd av kommunikation kan skapa en ytlig kultur som inte sätter några djupare spår, det är fortfarande de nationella  traditionerna och sedvänjorna som dominerar det vi kallar kultur.

Judinnan Lomfors som förekommer i de flesta judiska sammanhang i Sverige, är indendent i historia i den tvivelaktiga organisation som benämns ”Forum För Levande Historia”. Den skapades av juden Göran Persson om jag inte minns fel. Den som trodde att denna institution skulle inta en neutral position till kritiska händelser i historien trodde naturligtvis fel. Det var inte heller meningen!! Det står i instruktionen att utgångspunkten skall vara ”förintelsen”!!

Det är följaktligen en judisk propagandainstitution som bekostas med skattemedel. Den bör naturligtvis omedelbart läggas ner.

Lomfors har skrivit en kritisk bok om Folke Bernadotte och de vita bussarna. Utgångsunkten är sannolikt det klassiska judiska fräcka påståendet: ”Ni gjorde inte tillräckligt”.

Den judiska extremisten inbjöds av Löfven till det patetiska jippo som kallades ”Sverige tillsammans…”.

Det bara  stärker intrycket av Löfvens judiska bakgrund.

Virtanen gör stor affär av att en moderat politiker på nätet kritiserat Lomfors.  Enligt Virtanen så innebär det att han är ett ”troll”.

Det som gör det extra intressant är att moderaten har utländsk bakgrund. Svenskar vågar inte kritisera den ”heliga” juden av skräck för att bli angripen av den judiska extremistorganisationen EXPO.