Närvarobunusen

10,januari, 29

De e inte lätt å släpa sig fram.  Med  fjuttiga 120000/mån får man gneta på.  Stuga i Åre, hus i Thailand, två SUVar, kåk på Lidingö, de bör man ju ha . Får jag inte gå-till-jobbet-på-banken-varje-dag-bonusen på 1 miljon då krisar det. Får liksom vända på varje krona.  Live e hårt.


IT-juridik – noll koll.

10,januari, 28

En man ca 30 år som spritt ut virus på nätet blev frikänd i hovrätten. Däremot fick han villkorlig dom och 70 dagsböter  för intrång i datorer.  Han hade konstruerat viruset som orsakade mycket besvär för många företag som fick sina e-postservrar blockerade.  Det räckte med att säga att han inte förstod vilka problem som skulle skapas.  I Tings- rätten blev han dömd till villkorlig dom, dagsböter samt 100000 i skadestånd.

Domen är en skandal. Den lagstiftning som finns för IT-brott är ett dåligt skämt. Den har nyligen uppdaterats men ändringen är marginell.

Se länken nedan till tidigare inlgg. I USA har man rätt syn på denna typ av brott.  I Sverige är det som vanligt, politikernas gullande med kriminella.

IT-fall i USA


Inget åtal för klotter ??

10,januari, 25

Inget åtal mot konstfackeleven som organiserade klotter och förstörelse av en T-banevagn som kostade 100000 att återställa. Eleven vägrar att tala om vem som gjorde klottret. Han själv stod och videofilmade vandaliseringen och var den huvudansvarige  som planerat händelsen.

Som framgår av 12:5 och 23:2 nedan så kan han åtalas   för förberedelse till grov skadegörelse. Kan inte polisen brottsbalken???

Brottsbalken:

12 kap.
Om skadegörelsebrott

12:1 §
Den som förstör eller skadar egendom, fast eller lös, till men för annans rätt därtill, döms för skadegörelse till böter eller fängelse i högst ett år. Lag (2003:857).

12:2 §
Är brott som i 12:1 § sägs med hänsyn till skadans obetydlighet och övriga omständigheter vid brottet att anse som ringa, skall för åverkan dömas till böter.

Den som i skog eller mark olovligen tager växande träd eller gräs eller, av växande träd, ris, gren, näver, bark, löv, bast, ollon, nötter eller kåda eller ock vindfälle, sten, grus, torv eller annat sådant, som ej är berett till bruk, dömes för åverkan, om brottet med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter är att anse som ringa.

12:3 §
Om: brott som i 12:1 § sägs är att anse som grovt, skall för grov skadegörelse dömas till fängelse i högst fyra år.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om av gärningen kommit synnerlig fara för någons liv eller hälsa eller skadan drabbat sak av stor kulturell eller ekonomisk betydelse eller om skadan eljest är synnerligen kännbar.

12:5 §
För försök eller förberedelse till grov skadegörelse och försök till skadegörelse samt för underlåtenhet att avslöja grov skadegörelse, döms till ansvar enligt vad som föreskrivs i 23 kap. Lag (2003:857).

23:2 §
Den som, med uppsåt att utföra eller främja brott,

1. tar emot eller lämnar pengar eller annat som betalning för ett brott eller för att täcka kostnader för utförande av ett brott, eller

2. skaffar, tillverkar, lämnar, tar emot, förvarar, transporterar, sammanställer  eller tar annan liknande befattning med något som är särskilt ägnat att användas som hjälpmedel vid ett brott, skall i de fall det särskilt anges dömas för förberedelse till brottet, om han inte gjort sig skyldig till fullbordat brott  eller försök.

I de fall det särskilt anges döms för stämpling till brott. Med stämpling förstås, att någon i samråd med annan beslutar gärningen eller att någon söker anstifta annan eller åtar eller erbjuder sig att utföra den.

SVD


Vargdebatt i TV4

10,januari, 22

Vargdebatt i TV4  100120.  De förvirrade och vilseförda var där – de vargpositiva (VP).  Även den andra sidan var där , de som befinner sig i verkligheten och har omdömet i behåll.

Programledaren ställde frågan: ” Behöver vi varg, finns det några rationella skäl för varg?….”    Först en tystnad.  VP hade inget svar. Men en man med  erfarenhet från Norrland och rovdjursproblemen  gav svaret: ”Behoven finns här..”  Sade han och gjorde en gest mot huvudet.

Exakt. Som jag skrev i ett tidigare inlägg så är det enbart ett känslo- mässigt baserat behov,  kombinerat med en naiv naturromantisk vurm som resulterar i  en egoistisk hänsynslös attityd som drabbar befolkningen   som bor i vargland. Till detta kommer ett allt mer utpräglat främlingskap hos stadsbefolkningen relativt de landsorts- boende.

Mycket av debatten både här och tidigare har inriktats på själva jakten.  Ett marginellt problem bortsett från att djur inte bör skadeskjutas. Annars  har inavelsproblemet  flitigt debatterats. Det är  ett sidospår som inte är huvudskälet till jakten.  Huvudskälet var att hålla stammen nere på ca 210 djur.  Genom att skjuta ner stammen och transportera dit djur från Finland eller Ryssland så kan inavels- tendensen minskas. En genetikexpert hävdade att stammen var svårt inavlad. Egendomligt nog så har inga synliga tecken på det hittats hos de skjutna av vargarna.  Inavel kan ju finnas utan att det gett fysiska indikationer. För att klargöra detta så antar jag att man måste göra en DNA-analys.  Märkligt att inte denna expert eller annan har redovisat någon sådan analys.

I en annan vargdebatt påpekade någon att vargprojektet började med att några akademiker med natur- zooinriktning påpekade att Värmland/Trysil- området skulle vara lämpligt för  vargexpansion.  Händelsevis så började sedan vargantalet att tillväxa i just  denna region. Det har gått ganska fort också.  En del tror att vargar tagits från djurparker.  Det är inte säkert.  Att fånga in varg i norra Sverige eller i Finland och köra dem till mellansverige kanske inte är så svårt. För att inte tala om Ryssland där det kryllar av varg och där det finns gott om folk som vill tjäna en hacka.

Är det skälet till att inaveln inte är så stor som man antagit???

I TV-debatten upprepades de välkända och svaga argumenten för vargen.  Tyvärr så finns det naivister även bland jägare.  Som tycker att viss vargstam kan finnas.  Det blir tydligen mer spännande att vara i skogen då.  En jägarorganisation accepterar 150 djur.  Tyvärr så orkar inte ens denna kategori motstå mediadrevet.

Vargen ”tillhör den svenska faunan” är ett av  de svaga argumenten. Det är inget skäl.  Vad som skall finnas i naturen det bestämmer människan. Är det destruktiva element som inte har någon påvisbar ekologisk funktion så skall de avvecklas så mycket som möjligt.
Vargen har ingen positiv funktion som inte kan kompenseras av människan.  I annat sammanhang hävdade någon att vargen ökade den biologiska mångfalden, han bifogade en länk. Kontroll visade det han menade med biologisk mångfald var att i älgkadaver efter vargen så utvecklades bakterier och mikroorganismer. Jag instämmer, man måste ner på den nivån för att hitta någon ökad mångfald pga varg.

I TV-debatten så påpekade  VP ilsket att alla på landsbygden är inte negativa till varg,  man kan inte generalisera om landsbygden som totalt vargfientlig.  Nej det finns även på landsbygden folk som tyvärr fallit för journalistkårens gullande med vargen som ett mysigt gosedjur. De bor sannolikt inte i vargland, eller de har varken djur eller små barn.

Ett annat argument som kom in via internet var att  i Spanien så fanns det  ett område med  mycket vargar utan problem. Tror det var minst 1000.  Underförstått att då kan vi ha många fler i Sverige. Vargarna i sydeuropa lär inte vara av samma sort som i norr. De är av en mindre sort. Samma sak torde gälla för Italien. De liknar troligen mer prärievargar.  I Spanien, Italien och Rumänien finns det bergstrakter där vargarna håller till.  Där finns det inte  mycket människor så där uppstår inte så mycket problem.  Sådana områden finns inte i Sverige.  Även om Sverige i genomsnitt är glest befolkat så finns det folk även i den sk glesbygden.

En representatant för naturvårdsföreningen presenterade  en lång radda av enfaldig argumentation. Tex att jaga eller att utrota varg är jämförbart att utrota vilket djur som helst tex tigrar eller elefanter!!!  Då är man i trängt läge när man uttrycker något så korkat!!

En metod att försöka att dupera motståndarna i debatten är att säga: ” forskningen visar….”, sällan med någon referens. Jodå det förekom även här.

Allmänt så är debatten om vargen beklämmande. Nivån är så låg att man blir generad.

Hela vargprojektet är ett enda stort misstag. Det var sosseregeringen och miljöminister Kjell Larsson som drev igenom projektet. Sverige är för tätbefolkat för varg vilket de förhållandevis få existerande vargarna redan visat.

Länk till ryska erfarenheter av varg


Reformerad försvarsberedning

10,januari, 20

Ny aktivering av försvarsberedningen föreslås av en Staffan Danielsson  (c).  Innan det sker så bör en omorganisation av försvarsberedningen ske.  De mycket dåliga erfarenheter av försvarsberedningen som erfarits under de senaste 10 åren gör att  det finns ett uppenbart akut behov att skapa en försvarsberedning  vars slutsatser har någon relevans till verkligheten  och därmed kan respekteras.

I praktiken så är inte politiker lämpliga eller kvalificerade att göra oberoende  bedömningar av den militärpolitiska utvecklingen i omgivningen. Det har vi fått grundligt demonstrerat de senaste åren.

Politiker som i denna beredning ser som sin första uppgift att anpassa slutsatserna till de inrikespolitiska behoven är en säkerhetsrisk för Sverige.

En försvarsberedning bör domineras av oberoende experter.  Jag anser att även experter från omgivande länder bör deltaga  i denna församling för att få en mer allsidig belysning av situationen.  Inte minst av den anledningen att den försvarsproblematik som gäller för Sverige den gäller i hög grad för våra grannländer.

SVD

Tidigare inlägg


NATO-flummet igen

10,januari, 20

Visst, när NATO har omorganiserats till en självständig europeisk del och en amerikansk del, troligen vill England höra dit eftersom de har svårt att identifiera sig med fastlandet.  Alltså: NATO väst med USA, Kanada och ev. England.  NATO öst med Europa som kärna. Det är detta som är kärnproblemet, USAs kontroll över NATO och utnyttjande av NATO för egna syften. Att det sedan i NATOs regler står att varje land har självständighet att ta egna beslut är en sak, praktiken fungerar  det så att  det är USA som leder NATOs aktiviteter oavsett var i världen.

Det är detta  som är problemet med NATO , USAs ambitioner att kontrollera allt.

Därför är det naturligt att stå utanför NATO.  Bara det att NATO finns kvar i stort sett oförändrat efter Sovjetunionens fall, det gör att det finns anledning att vara misstänksam. Frenetiskt försöker USA med övriga som medlöpare, att finna nya ”uppgifter” för organisationen.

Det verkliga skälet för detta är att USA vill ha kvar NATO som ett verktyg för egna syften.

Genomförs en radikal omorganisation av NATO enligt ovan  som inkluderar namnbyte då tycker även jag att Sverige kan gå med i den nya organisationen.

SVD


Gahrton fel ute

10,januari, 15

I SVD gör Per Gahrton ett inlägg för att återupprätta jägarkåren som han tycker fått dåligt rykte pga vargjakten och den debatt som förts.

Men hans argumentering är underlig och förvirrad. Han hävdar att det är ”varghatarna” som gett jägarna dåligt rykte!! Han tycks inte läst  någonting av de kommentarer som görs till vargartiklar och i bloggar. De som framställer jägarna som blodtörstiga galningar är ju vargstödjarna!!   Hur kan han ha missat det???

Förmodlingen tror han att de jägare som anmält sig till jakten gör det av något sjukt hat. Det tror jag inte i de flesta fall, däremot så är det nog ett trofétänkande i det. Att ha skjutit ett ovanligt rovdjur det har en viss status i jägarkretsar. Precis som jägare åker till Afrika för dyra pengar för att skjuta ett eller flera av ”de stora”.

Sedan är det en annan sak att jakten organiserades på fel sätt. Man borde tagit ett distrikt i tagit med en veckas mellanrum.  Om det sedan är 50 eller 1000 jägare som deltar det är tämligen ointressant.  Politikerna har sagt att ett visst antal djur skall skjutas,  det är basfakta.

I övrigt så uttrycker han  en naiv naturromantisk attityd som man kan förvänta sig av en miljöpartist. Han hånar dem som känner obehag för vargens närvaro. Han kallar det för ”psykoterapi” att skjuta av varg i vargtäta områden. Som slutkläm kommer naivistens åsikt att vargen är lika naturlig och ”viktig” del i naturen som bytesdjuren!!

Diplomatiskt uttryckt så ökar inte detta inlägg förtroendet för Gahrton.