Polisstyrelsen i Västmanland

09,juni, 30

Tidigare hade polisstyrelsen en egen webbsida som kunde hittas från Google. Nu har man tagit bort den och integrerat den i polisens egen  sida.  Vad man kunde förvänta sig är allmän info om vad polisstyrelsen är och hur den arbetar.  Det fanns lite tidigare men sedan jag började kolla sidan så tog man bort  allt.  Det kanske har med ledningen av styrelsen att göra.

På polisens sida så har man lagt polisstyrelsen under en annan rubrik. Gör man sökning på polisstyrelsen så får man ingen koppling till den lokala polisstyrelsen utan referenser till andra polisstyrelser!!

Inkompetent!!

Polisstyrelsen i Västmanland

Från Wikipedia:

Polisstyrelsen är ett statligt organ som beslutar i viktiga frågor av övergripande karaktär som berör polismyndigheten i respektive län. Polisstyrelsernas uppgifter sköttes innan 1998 av länsstyrelsen.

Polisstyrelsen ska särskilt bevaka att polisarbetet bedrivs i överensstämmelse med riksdagens och regeringenspolislagen och polisförordningen. Ledamöterna i respektive polisstyrelse utses av regeringen bland länets förtroendevalda inom kommun och landsting. Länspolismästaren är självskriven ledamot. Under polisstyrelsen kan det även finnas polisnämnder, vilka uppföljer polisens verksamhet inom lokala polismästardistrikt.

Från Polisförordning (1998:1558)

Polisstyrelsens och polisnämndens sammansättning

1 § Varje polismyndighet skall enligt 5 § polislagen (1984:387) för sin ledning ha en polisstyrelse. Styrelsen skall bestå av länspolismästaren och högst tretton andra ledamöter, som utses av regeringen för en bestämd tid.

Regeringen utser bland ledamöterna, utom länspolismästaren, ordförande och vice ordförande i polisstyrelsen.

2 § Polisstyrelsen får enligt 5 a § polislagen (1984:387) inrätta en eller flera polisnämnder som under styrelsen skall leda polismyndigheten inom den eller de delar av polisdistriktet som styrelsen bestämmer. Av samma bestämmelse följer att polisstyrelsen utser ledamöter och suppleanter i polisnämnden.

3 § Ledamöterna i polisnämnden, utom polismännen som ingår i nämnden, utser bland sig en ordförande och en vice ordförande. Den blir vald som får flest röster. Vid lika röstetal avgörs utgången genom lottning.

4 § Utsedda ledamöter eller suppleanter i polisstyrelser eller i polisnämnder förlorar omedelbart sitt uppdrag, om de inte längre är behöriga enligt 5 § tredje stycket polislagen (1984:387) därför att de upphör att vara svenska medborgare, att vara bosatta inom polisdistriktet eller att ha rösträtt vid val till kommunfullmäktige.

Beslutförhet

5 § Polisstyrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden, länspolismästaren och minst fyra andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt behandlas, bör samtliga ledamöter närvara.

Vid lika röstetal vid omröstning i styrelsen har ordföranden utslagsröst.

6 § Om ett ärende i polisstyrelsen är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan ordföranden eller vice ordföranden, länspolismästaren och minst fyra andra ledamöter. Kan ärendet inte avgöras på detta sätt, får länspolismästaren besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör.

Beslut som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med polisstyrelsen.

7 § Vad som sägs i 56 §§ gäller också polisnämnden. Om den ställföreträdande polischefen eller chefen för ett polisområde ingår i polisnämnden i stället för länspolismästaren, gäller för dessa vad som anges för länspolismästaren. Förordning (2005:52).

Ändrad: SFS 2005:52

Personalföreträdare

8 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas på polisstyrelserna och på polisnämnderna.

Personalföreträdarna har rätt att yttra sig vid all handläggning i styrelserna eller nämnderna. Förordning (2007:1149).

Ändrad: SFS 2007:1149

Representant för åklagarväsendet

9 § Den åklagare som Åklagarmyndigheten utser har rätt att delta i och yttra sig vid polisstyrelsens och polisnämndernas sammanträden och att få sin mening antecknad till protokollet. Förordning (2004:1278).

Ändrad: SFS 2004:1278, 2004:1278

Polisförordningen

Polislagen


De genialiska hjärnornas triumf

09,juni, 29

I Malmö har några ovanligt korkade genustalibaner fått igenom att kvinnor skall få bada  med bar överkropp i badhusen.  Skälet är jämlikhet, män har ju ingen BH.

I Sydsvenskan har chefstalibanen chattat.  Jag har citerat ett par inlägg och svar. Mer behövs inte för att diagnosen skall vara kristallklar. (Jag har bytt ut hennes namn)

Majbjörn från nätverket Bara Bröst svarade på läsarnas frågor.

Mille: Vill ni ändra innebörden av vad som är kvinna resp. man?
Majbjörn: Det här är en fråga som egentligen kräver ett långt svar, jag är övertygad om att de kön vi har idag är socialt konstruerade och alltså kan innebörden ändras.

Lisa: Tror dock inte alla ”kan ta till sig det”. har hört uppsluppna medelålders män välkomna ett sådant förslag, men med helt andra motiv än era… angående en annan debattör, Menar du på allvar att det existerar ”osexuella” sammanhang, sexualitet präglar ju det mesta det r ju inte nåt man kan stänga av, varken hos sig själv eller andra?
Majbjörn: Män kan ju uppenbarligen visa sina bröst utan att de ses som sexigt, i tillexempel badhus som jag ser som ett osexuellt sammanhang.”

”….jag är övertygad om att de kön vi har idag är socialt konstruerade och alltså kan innebörden ändras…..”

Hrrrrrm. Finns det inte lagar om tvångsvård?????


Den mystiska antisemitismen

09,juni, 29

Klartecken för fler bosättarhus  SVD

Publicerad: 23 juni 2009, 12.12. Senast ändrad: 23 juni 2009, 12.26

Israels försvarsminister Ehud Barak har givit klartecken för bygget av nya bostäder på den ockuperade Västbanken, uppger den israeliska människorättsgruppen Bimkom.

Enligt gruppen ska det gälla 300 bostäder nära bosättningen Talmon, nordväst om den palestinska staden Ramallah. Syftet ska vara att bygga ihop Talmon med en närliggande utpost – alltså en provisorisk bosättning utan tillstånd från de israeliska myndigheterna – på bekostnad av mark som används av palestinska bybor.

Beslutet kan komma att ytterligare förvärra relationerna med USA som har uppmanat Israel att frysa alla nya bosättningar. Det israeliska försvarsministeriet avböjde på tisdagen att kommentera Bimkoms rapport.

Till skillnad från Israel betraktar större delen av världssamfundet alla bosättningar på ockuperad mark som olagliga, och gör inte skillnad på utposter och andra bosättningar.

Kontroversiell bosättning kan byggas ut

16:14 | lördag 27 juni 2009   SR

Israel bereder marken för utbyggnad av en stor bosättning på Västbanken, rapporterar den palestinska tidningen al-Quds.

Israel har beslutat registrera 13 900 hektar mark intill Maale Adumim, den största bosättningen på Västbanken, vilket kan vara en förberedelse för utbyggnad, skriver tidningen.

Maale Adumim-bosättningen är mycket omstridd då Israel vill utvidga den ända till Jerusalem, vilket skulle leda till att Västbanken klipps av i två delar.

Detta skulle drastiskt hämma palestiniernas rörelsefrihet och möjligheterna att i framtiden skapa en fungerande palestinsk stat.

Israel godkänner bosättarplan  DN
090629

Israel har godkänt planer på att bygga 50 nya bostäder i en redan existerande judisk bosättning på Västbanken, meddelade den israeliska arméradion på måndagen.

Beslutet att godkänna bygget av husen i bosättningen Adam norr om Jerusalem fattades trots upprepade krav från USA att Israel ska avbryta all bosättarverksamhet för att göra det möjligt att sätta igång fredssamtal med palestinierna.

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har lovat att inte godkänna helt nya bosättningar på ockuperad mark, men klargjort att han inte tänker stoppa så kallad naturlig tillväxt, det vill säga nya bostäder i redan befintliga bosättarsamhällen.

Min kommentar:

Detta är en sammanställning av tre artiklar i tre olika medier som  på mycket kort tid rapporterat om Israels fortsatta planering  av bosättningar.

Det första fallet har jag tidigare kommenterat.

Det andra fallet är närmast sanslöst. 14 kvadratkilometer planeras för bosättningar , dessutom helst så att västbanken delas i två delar! Detta mitt under en process då både USA och övriga världen  kräver en tvåstatslösning.

Det är sådant här som skapar antisemitism.  Mycket naturligt och välmotiverat.

Vad säger USA och EU om denna spottloska???

Ingenting. De kommer heller inte att säga någonting, inte göra något.  Eftersom judarna kontrollerar både USA och EU.   De vet att Obama inte vågar gå emot judarna i USA.

Detta är följden av att judarna tagit makten. I USA som i Sverige.


Brottsoffermyndigheten upphäver domstolsbeslut.

09,juni, 25

Hörde nyligen att poliser som förolämpats i tjänsten, blivit tilldömda skadestånd i domstol, inte får någon  ersättning därför att brottsoffermyndoiheten ”gör en annan bedömning” !!!!

I detta fall att tex en polis får tåla en spottloska i ansiktet, det ingår i jobbet!!

Det här bara ett enkelt fall, det finns betydligt mer kvalificerade fall där   BOM  sätter ner skadestånd efter egna bedömningar.

Då frågar man sig vad vi skall ha domstolar  till. Vad är det för samhälle där en statlig myndighet kan upphäva ett domstolsbeslut??

Jo det är ett korrupt moralbefriat skurksamhälle som sossarna byggt upp, där hånet mot den enskildes rätt demonstreras i öppen dager. Ett samhälle där  omsorgen om de kriminellas välfärd är den centrala riktlinjen.

Det skadestånd som en domstol dömer ut skall självfallet inte en statlig myndighet kunna ändra. Dessutom, om skurken inte kan betala så skall staten direkt betala ut skadeståndet, sedan får man kräva det av den dömde.

Det krävs en lagändring som kan införas på nolltid.  Det förutsätter ett fungerande justitiedepartement  och en korrekt rättsuppfattning.

Det kommer således inte att bli någon ändring.

Ministerns uttalande 090707


Israel och antisemitismen

09,juni, 25

I går 090624  så meddelade Israeliska regeringen att man gett  tillstånd till 300 nya bosättningar på Västbanken.

Detta sker i direkt koppling till att Netanyahu besöker EU för diskussioner om bla palestinafrågan. Lägg märke till den kriminellt hånfulla attityden mot hela världssamfundet, speciellt mot Obama. Även EU  (häpp!)  går på Obamas linje och kritiserar skarpt bosättningspolitiken.

Det är sådant här beteende som skapar antisemitism


Vildsvinsplågan

09,juni, 24

Så har då äntligen poletten ramlat ner hos  ”myndigheterna”   när det gäller vildsvinen.  De håller på att bli en landsplåga och förökar sig som råttor eller värre.

Nu inser man på ansvarigt håll att man måste sätta in jakt i stor skala för att  stoppa ökningen. Det är så dags nu, det blir oerhört jobbigt.  Begränsningen borde satts in mycket tidigare. Situationen påminner om det som gällde i början på 1800-talet. Då var det rovdjuren som var landsplågan, myndigheterna  fick sätta in storskalig jakt och utrotning för att normalisera förhållandet i naturen.

SVD


Olaga hot i Skultuna

09,juni, 24

Till dig som systematiskt tar min rubrik från ett tidigare inlägg och gör ”sökning” på google ,  här får du  en definition på olaga hot enligt brottsbalken. Du vill tydligen veta.

Här kan du lära dig vad som gäller:

Olaga hot är ett brott i svensk rätt (Brottsbalken, 4 kap. 5 §). Definieras som följer: Om någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år.

Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. Lag (1993:207).