TIMSS – en ny bekräftelse på den usla skolan

TIMSS-rapporten  som kom för en tid sedan styrker det som redan tidigare konstaterats ,  en nedåttendens map kunskaper i viktiga avseenden.

Det kanske mest allvarliga är den tilltagande bristen på  matematiska kunskaper.

Skolverket har nu granskat de rapporter som Jan Björklund använde som underlag. De bekräftar att tendensen är negativ

Gänget på SVT som försöket sätta dit Björklund för att han gjort felaktiga uttalanden om skolan kanske inte har så mycket att säga idag?

Socialdemokraterna skolpolitiska geni Granlund   –   hrrrrrm  –  ansåg att problemet kunde lösas genom bättre skolning i ”förskolan”!!!

Några blåsossar  (”moderater”) var inne på samma befängda linje på DN debatt.

Regeringen har släppt förslaget till ny läroplan. Finns på regeringens hemsida.  Jag har snabbt skummat igenom den. Man koncentrerar sig på bättre ämneskunskaper samt  prov. I sak riktigt men det övriga i Lpo94 skall det vara kvar??

Jag anser att en hel del i skolproblematiken finns att finna i de   principer för utbildningen som anges i Lpo94.

Några utdrag:

”…skolans uppgift är att låta varje enskild finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet  genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

Kommentar:
Är det någon som förstår vad de menar? Förstår de själva?

”..Utbildningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.”

Kommentar:
Först kan det tyckas sympatiskt. Men vad innebär det praktiskt? Jo det som sägs på andra ställen att varje elev skall ha en egen studieplan!. Vilken situation skapar det för läraren? Det blir en närmast kaotisk och orimlig arbetsbelastning att särbehandla i stort sett varje elev.  Det omöjliggör för läraren att koncentrera sig på den pedagogiska delen.

”…Undervisningen skall  bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt deltaga i samhällslivet. Den skall utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter , kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar”………”

Kommentar:
Delta i planering och utvärdering ?!…  …utöva inflytande..!!
Är det elever eller lärare man talar om? Skall eleverna delta i planeringen av utbildningen ? Det är väl inte banala ting som schemaanpassning man avser  utan ett deltagande i planeringen som om eleverna vore jämbördiga med lärararen!! Är det rimligt, lämpligt och realistiskt??  Det är ju eleverna som är objekt för utbildningen!

Alla som arbetar i skolan skall:

”- Uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd och samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. ”

Kommentar:
Frågan är vad som menas med ”alla”.  Det hävdas tydligen här och där att bättre elever förväntas hjälpa de sämre som några slags extralärare.  Är detta  man avser eller är det en misstolkning av skrivningen ute i skolorna? God miljö, hur skall man kunna skapa det i en miljö där eleverna talar i telefon, pladdrar och stör utan att läraren har befogenheter att ingripa??

Läraren skall:

–  Utgå från varje individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande

Organisera och genomföra arbetet så att eleven:
…….

– Successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar.

Kommentar:
Återigen en individanpassning.  Det är tydligen eleven
som sätter villlkoren. Inte bara map elevens ev stödbehov utan i största allmänhet.

Är det för radikalt att  hävda att det är eleven som skall anpassa sig till den utbildning som skolan erbjuder?? Det kanske inte är ”demokratiskt”?

Elevernas ansvar och inflytande:

….Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att att de tar ett allt större ansvar  för det egna arbetet och för skolmiljön, samt får ett reellt inflytande på utbildningens utformning…”

Återigen påpekas elevernas eget ansvar. ”Ett allt större ansvar…”  Inte nog med det , man skall få påverka utbildningens utformning!!!

Mål att sträva mot:

Skolan skall sträva efter att varje elev:

Tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö.
Successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan och har kunskap om demokratins principer  och utvecklar sin förmåga att erbeta i demokratiska former.

Kommentar:
Så är vi där igen , personligt ansvar för sina studier.  I viss mån självklart, att man studerar och jobbar med det man ska för att komma framåt, men är det detta man avser?  Det som försiggår ute på skolorna pekar på något betydligt mer och allvarligare, nämligen att eleverna får sköta sin utbildning bäst de kan utan lärarstöd.  Har rektorer missförstått skrivningen eller  är detta läroplanen avser??

Läraren skall:

”Utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inärning och för sitt arbete i skolan..”

……Se till att alla elever……………får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad”

..Tillsammans med  eleverna planera och  och  utvärdera undervisningen…”

Kommentar:
Första satsen är  MYCKET märklig!!!  Det kan man kräva av elever i gymnasiet (kanske)  och uppåt men absolut inte av grundskoleelever.

Från vilken ålder menar man att denna tes skall gälla??

Eftersom ingen åldersbegränsning görs så gäller det från 1:a klass.!!!

Ett rent sabotage av skolan. Det är ett inblanco-besked till lärarna:

”Om inte ungarna gör det de ska så får de skylla sig själva. Ni behöver inte  bry er om detta!!”

I verkligen så torde det finnas  många elever som visar lite intresse  för att plugga. Då åligger det självklart  för läraren   att försöka motivera eleven.

Intill en viss gräns.  Detta borde stått i läroplanen.

Sedan skall tydligen eleverna ha ett direkt inflytande på arbetsformer och undervisningens innehåll!!!

Det är alltså inte läraren som har en överlägsen insikt och kunskap i ämnet utan eleverna betraktas  av  skolverket som jämbördiga!!!!

Inte nog med det, elevernas inflytande skall öka  med åldern,  eleverna skall i stort sett ta över och sköta utbildningen själva.

Skolan och omvärlden:

”…Eleverna skall få en utbildning av hög kvalitet i skolan…”

Kommentar:
Snart femton års erfarenheter visar att  detta mål inte uppfylls vilket är en naturlig följd av innehållet i Lpo94 vilket ovanstående visar.

Bedömning och betyg:

Skolan skall sträva efter att varje elev:

”…Utvecklar  ett allt större ansvar för sina studier och
utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna…”

Kommentar:
Nu igen!! Eleven skall ansvara för sina egna studier.   Dessutom  skall de själva bedöma sina resultat!!  Läraren skall avskaffas även i detta avseende??

Rektors ansvar:

”…..Rektorn har ansvaret  för skolans resultat och har därvid inom givna ramar ett särskilt ansvar för att

Skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas.

Skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, tex bibliotek, datorer och andra hjälpmedel……………………………….

…..Personalen får den kompetensutveckling som behövs för att de skall kunna professionellt skalll kunna utföra sina uppgifter……………………………………”

Kommentar:
I dag kom  ny information  (2 källor)  (detta skrevs för några veckor sedan)   som ytterligare  visar på att skolan  närmast är att betrakta som katastrof.

På KTH konstaterar man att  antagna har så dåliga mattekunskaper att  de har brister  i det som lärs ut på mellanstadiet!!!!

Då infinner sig följande fråga:

Eftersom matematik (på det här stadiet) bygger på att man kan tidigare moment, hur har man då kunnat klara högstadiet med godkända betyg??

1.
Samma lärare som sänker kraven så att bristerna inte syns?

2.
Nya lärare som upptäcker bristerna men inser det hopplösa att hinna rätta till dem, sänker kraven så att de blir godkända?

Den avgörande faktorn som gör att rötan kan döljas och transporteras uppåt i systemet är frånvaron av prov och betyg.  Med betyg så skulle det räcka med en enda blick för rektorn att upptäcka att något är fel.

Den andra informationen var en artikel i DN som behandlade en rapport som kom från Skolverket i januari. Den behandlar frånvaron i skolorna.

Det visar sig att frånvaron på högstadiet inte beror på allmän slapphet utan på att många av dessa hade problem med ADHD, DAMP, Aspergers, ångest, depression och andra  handikappande psykproblem.  Samt en grupp som helt enkelt inte klarade   att planera och sköta studierna på egen hand.

Återigen blir frågan : Varför har inte dessa elevers problem uppmärksammats  långt tidigare??  Enligt Lpo94 skall dessa elever ha extra stöd.

Svaret är att frånvaron av kontroll med betyg har maskerat problemet samt det uttalade  kravet i Lpo94 att eleverna skall sköta sina studier själva.

SVD

DN


2 Responses to TIMSS – en ny bekräftelse på den usla skolan

  1. Sivan skriver:

    Bra skrivet.
    Har själv arbetat i skolan i 12 år och sett förfallet.
    Flummet är mycket mycket större än vad medborgarna anar. Och ännu värre är det på gymnasiet. STÄLL KRAV PÅ ELEVERNA NÅGON GÅNG. Skyll inte elevernas dåliga resultat på dåliga lärare.

  2. […] Olevik Dunder | Stefan Olsson | Hanna Wagenius | Dick Bengtson | Nonicoclolasos | Terra Incognita | Reflektioner | Väldigt många av de som har svårt i skolan eller skolkar har naturligtvis […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: