TIMSS – en ny bekräftelse på den usla skolan

09,januari, 30

TIMSS-rapporten  som kom för en tid sedan styrker det som redan tidigare konstaterats ,  en nedåttendens map kunskaper i viktiga avseenden.

Det kanske mest allvarliga är den tilltagande bristen på  matematiska kunskaper.

Skolverket har nu granskat de rapporter som Jan Björklund använde som underlag. De bekräftar att tendensen är negativ

Gänget på SVT som försöket sätta dit Björklund för att han gjort felaktiga uttalanden om skolan kanske inte har så mycket att säga idag?

Socialdemokraterna skolpolitiska geni Granlund   –   hrrrrrm  –  ansåg att problemet kunde lösas genom bättre skolning i ”förskolan”!!!

Några blåsossar  (”moderater”) var inne på samma befängda linje på DN debatt.

Regeringen har släppt förslaget till ny läroplan. Finns på regeringens hemsida.  Jag har snabbt skummat igenom den. Man koncentrerar sig på bättre ämneskunskaper samt  prov. I sak riktigt men det övriga i Lpo94 skall det vara kvar??

Jag anser att en hel del i skolproblematiken finns att finna i de   principer för utbildningen som anges i Lpo94.

Några utdrag:

”…skolans uppgift är att låta varje enskild finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet  genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

Kommentar:
Är det någon som förstår vad de menar? Förstår de själva?

”..Utbildningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.”

Kommentar:
Först kan det tyckas sympatiskt. Men vad innebär det praktiskt? Jo det som sägs på andra ställen att varje elev skall ha en egen studieplan!. Vilken situation skapar det för läraren? Det blir en närmast kaotisk och orimlig arbetsbelastning att särbehandla i stort sett varje elev.  Det omöjliggör för läraren att koncentrera sig på den pedagogiska delen.

”…Undervisningen skall  bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt deltaga i samhällslivet. Den skall utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter , kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar”………”

Kommentar:
Delta i planering och utvärdering ?!…  …utöva inflytande..!!
Är det elever eller lärare man talar om? Skall eleverna delta i planeringen av utbildningen ? Det är väl inte banala ting som schemaanpassning man avser  utan ett deltagande i planeringen som om eleverna vore jämbördiga med lärararen!! Är det rimligt, lämpligt och realistiskt??  Det är ju eleverna som är objekt för utbildningen!

Alla som arbetar i skolan skall:

”- Uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd och samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. ”

Kommentar:
Frågan är vad som menas med ”alla”.  Det hävdas tydligen här och där att bättre elever förväntas hjälpa de sämre som några slags extralärare.  Är detta  man avser eller är det en misstolkning av skrivningen ute i skolorna? God miljö, hur skall man kunna skapa det i en miljö där eleverna talar i telefon, pladdrar och stör utan att läraren har befogenheter att ingripa??

Läraren skall:

–  Utgå från varje individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande

Organisera och genomföra arbetet så att eleven:
…….

– Successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar.

Kommentar:
Återigen en individanpassning.  Det är tydligen eleven
som sätter villlkoren. Inte bara map elevens ev stödbehov utan i största allmänhet.

Är det för radikalt att  hävda att det är eleven som skall anpassa sig till den utbildning som skolan erbjuder?? Det kanske inte är ”demokratiskt”?

Elevernas ansvar och inflytande:

….Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att att de tar ett allt större ansvar  för det egna arbetet och för skolmiljön, samt får ett reellt inflytande på utbildningens utformning…”

Återigen påpekas elevernas eget ansvar. ”Ett allt större ansvar…”  Inte nog med det , man skall få påverka utbildningens utformning!!!

Mål att sträva mot:

Skolan skall sträva efter att varje elev:

Tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö.
Successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan och har kunskap om demokratins principer  och utvecklar sin förmåga att erbeta i demokratiska former.

Kommentar:
Så är vi där igen , personligt ansvar för sina studier.  I viss mån självklart, att man studerar och jobbar med det man ska för att komma framåt, men är det detta man avser?  Det som försiggår ute på skolorna pekar på något betydligt mer och allvarligare, nämligen att eleverna får sköta sin utbildning bäst de kan utan lärarstöd.  Har rektorer missförstått skrivningen eller  är detta läroplanen avser??

Läraren skall:

”Utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inärning och för sitt arbete i skolan..”

……Se till att alla elever……………får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad”

..Tillsammans med  eleverna planera och  och  utvärdera undervisningen…”

Kommentar:
Första satsen är  MYCKET märklig!!!  Det kan man kräva av elever i gymnasiet (kanske)  och uppåt men absolut inte av grundskoleelever.

Från vilken ålder menar man att denna tes skall gälla??

Eftersom ingen åldersbegränsning görs så gäller det från 1:a klass.!!!

Ett rent sabotage av skolan. Det är ett inblanco-besked till lärarna:

”Om inte ungarna gör det de ska så får de skylla sig själva. Ni behöver inte  bry er om detta!!”

I verkligen så torde det finnas  många elever som visar lite intresse  för att plugga. Då åligger det självklart  för läraren   att försöka motivera eleven.

Intill en viss gräns.  Detta borde stått i läroplanen.

Sedan skall tydligen eleverna ha ett direkt inflytande på arbetsformer och undervisningens innehåll!!!

Det är alltså inte läraren som har en överlägsen insikt och kunskap i ämnet utan eleverna betraktas  av  skolverket som jämbördiga!!!!

Inte nog med det, elevernas inflytande skall öka  med åldern,  eleverna skall i stort sett ta över och sköta utbildningen själva.

Skolan och omvärlden:

”…Eleverna skall få en utbildning av hög kvalitet i skolan…”

Kommentar:
Snart femton års erfarenheter visar att  detta mål inte uppfylls vilket är en naturlig följd av innehållet i Lpo94 vilket ovanstående visar.

Bedömning och betyg:

Skolan skall sträva efter att varje elev:

”…Utvecklar  ett allt större ansvar för sina studier och
utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna…”

Kommentar:
Nu igen!! Eleven skall ansvara för sina egna studier.   Dessutom  skall de själva bedöma sina resultat!!  Läraren skall avskaffas även i detta avseende??

Rektors ansvar:

”…..Rektorn har ansvaret  för skolans resultat och har därvid inom givna ramar ett särskilt ansvar för att

Skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas.

Skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, tex bibliotek, datorer och andra hjälpmedel……………………………….

…..Personalen får den kompetensutveckling som behövs för att de skall kunna professionellt skalll kunna utföra sina uppgifter……………………………………”

Kommentar:
I dag kom  ny information  (2 källor)  (detta skrevs för några veckor sedan)   som ytterligare  visar på att skolan  närmast är att betrakta som katastrof.

På KTH konstaterar man att  antagna har så dåliga mattekunskaper att  de har brister  i det som lärs ut på mellanstadiet!!!!

Då infinner sig följande fråga:

Eftersom matematik (på det här stadiet) bygger på att man kan tidigare moment, hur har man då kunnat klara högstadiet med godkända betyg??

1.
Samma lärare som sänker kraven så att bristerna inte syns?

2.
Nya lärare som upptäcker bristerna men inser det hopplösa att hinna rätta till dem, sänker kraven så att de blir godkända?

Den avgörande faktorn som gör att rötan kan döljas och transporteras uppåt i systemet är frånvaron av prov och betyg.  Med betyg så skulle det räcka med en enda blick för rektorn att upptäcka att något är fel.

Den andra informationen var en artikel i DN som behandlade en rapport som kom från Skolverket i januari. Den behandlar frånvaron i skolorna.

Det visar sig att frånvaron på högstadiet inte beror på allmän slapphet utan på att många av dessa hade problem med ADHD, DAMP, Aspergers, ångest, depression och andra  handikappande psykproblem.  Samt en grupp som helt enkelt inte klarade   att planera och sköta studierna på egen hand.

Återigen blir frågan : Varför har inte dessa elevers problem uppmärksammats  långt tidigare??  Enligt Lpo94 skall dessa elever ha extra stöd.

Svaret är att frånvaron av kontroll med betyg har maskerat problemet samt det uttalade  kravet i Lpo94 att eleverna skall sköta sina studier själva.

SVD

DNAllt är INTE konst

09,januari, 29

På Newsmill så breder en kvinnlig ”konstnär” ut sig över dårskapen som en en individ på konstfack  demonstrerat, fejkat psyksjuk för att bli intagen.

Det finns väl många indikationer på att ”konsten” genomgått samma förfall i det socialistiska samhället som mycket annat,  skolan,  försvaret ,rättsväsendet för att nämna några områden.

I Västerås finns det en knäppgök som vill placera en röd stuga på månen.

Rondellhundar mm.

Det är självfallet inte konst det handlar om, det är en blandning av happening, mediafixering och bedrägeri.

Det handlar om individer som inte har begåvning och talang  att prestera något som förtjänar att kallas konst.

Då övergår man till nämda aktiviteter för att fejka och maskera sin brist på förmåga.

Nedan några citat från artikeln.

”…Allt är tillåtet så länge man inte offrar ett offer på vägen.

……………………………

Och om det är konst eller inte är ointressant för vad som helst kan vara konst.

…………………………………..

Konst är allt, konst kan vara ingenting, konst är inget speciellt, alla kan vara konstnärer. Det är bläää att Konstfack ska utreda om det begåtts ett misstag…..”

I bland behövs det inte så mycket kommentarer.

Uppdatering 090130:
Den sk konsten var uppe till behandling i går i ”Debatt”. Hon som fejkade borde nog ha fått stanna på psyken någon månad för observation och terapi.

Nu kallade hon det för ”konst”. Därmed så blir handlandet oförsvarbart. Hade det handlat om undersökande journalistik, sk Wallraffande, så hade det blivit en annan sak.  Speciellt om det fanns indikationer på missförhållanden.  Men även i ett sådant fall så kan det vara tveksamt med det extrema beteendet.

Några av de värsta var där. Hundkufen tex. Han hävdade att vi som inte är konstnärer borde inte yttra oss eftersom vi inte förstår konst.
Då uppstår frågan: Vem är konsten till för? Är den inte till för folket? Om så är fallet och folket inte förstår konsten, vem är det då fel på, folket eller konstnären??

Svaret är väl ganska givet??

Konstfack drivs väl med skattemedel. Det kanske är dags att ifrågasätta en verksamhet som har spårat ur och tycks ha blivit en lekstuga för egocentrerade aparta anarkister.

Konst är helt klart inte så svårt och märkvärdigt som en del i eget intresse försöker göra det till. Det kan sättas krav och kvalitetskriterier även i denna verksamhet.

DN

Konst Newsmill


Moderaterna är en nationell säkerhetsrisk

09,januari, 28

De har nu framkommit att regeringen gett  ekonomiska ramar till FM fram till 2014.

Man låser fast anslagen till 38,9 miljarder/år.

Med en genomsnittlig inflation på 2,5% så blir det en real  köpkraftssänkning  av anslaget med 1 miljard/år i runda slängar.
Dvs 2014 så har försvaret en budget som motsvarar ca 35 miljarder.

Samtidigt så kostar den tänkta nya organisationen mer att operera.

Moderater anklagar (s) för att vilja pruta 5 miljarder. Själva prutar de 4 miljarder.

Om det är detta scenario man räknat med, pengarna räcker till 2014, i det nya förslaget är jag inte klar på.  Om så är fallet, sedan då,  skall försvaret få tillskott eller skall vi lägga ner  mer?

Om man menar att det finns en besparingspotential på 1 miljard så äts den ju upp på endast ett år!

Precis som kvinnor, speciellt de i försvarsberedningen,  så visar Borg och Reinfeldt att de inte förstår försvarets funktion i mer komplexa  sammanhang, de kan inte tänka sig in i det större politiska scenariot  där  det  snabbt kan inträffa behov för en stormakt att  flytta fram positionerna. Inte i första hand för att erövra territorium utan för att förekomma den andra stormakten.  Skälet kan vara energi- och resursproblematiken.

Ju enklare det blir att flytta fram positionerna pga av ett militärt vakuum som nu är en realitet i Sverige, ju mer frestande blir det att göra det. Militär svaghet i sig ökar det relativa hotet.  Det är inte mängden avancerade vapen i sig hos en nation som ökar invasionsrisken, det är obalansen som ökar risken.

Har man en stormakt som granne så måste man hålla garden högt oavsett det skenbara lugnet för tillfället.

Detta är för svårt för Borg och Reinfeldt att förstå. Sedan finns det en dold agenda för moderaterna och alliansen, när  försvaret är utraderat så kommer de att hävda att enda lösningen är att gå med i NATO.

KDs ”expert” Else-Marie Lindgren försade sig i en intervju, det framgick att det var alliansens målsättning.  Är det så illa ställt i KD att det inte finns någon tänkande person i försvarsfrågor?

I ett tidigare inlägg i oktober så hävdade jag att insatsförsvaret är en bluff, det finns ingen kapacitet att snabbt flytta tung materiel långa sträckor.

Detta problem har man tydligen upptäckt och löst det med att avskaffa de tunga vapnen. Det skall bara vara lätta fordon!!!!

Man tror knappt sina öron och ögon.

När inte verkligheten stämmer med fantasierna om insatsförsvaret  så
tar man bort de vapenkomponenter som inte systemet klarar!!! Oavsett vilken kapacitet dessa vapen har!!

Är det vuxna individer som ligger bakom detta ”tänkande” eller är det ett projektarbete i högstadiet??

Tolgfors vill inte gå in på detaljer men säger att han och ÖB är helt överens.

Dvs FMs förslag har  inte utarbetats självständigt hos FM utan det har varit ett samarbete med försvarsdepartementet.

Förslaget är en ren formalitet, regeringen har redan godkänt det. I varje fall försvarsdepartementet.

Man frågar sig hur kan en ÖB  sitta kvar och ta emot förolämpning efter förolämpning utan att bli förbannad,  slå näven i bordet och avgå?? Vad har man för intresse för försvaret  när man jamsar med på detta sätt???  Göran Persson valde ut honom, det är väl förklaringen till attityden.

I kväll i rapport (27/1) fick Göran Hägglund en fråga om försvaret. Han förklarade att det var en budgetfråga som regeringen gemensamt skulle diskutera och lösa.

Vad dessa svaga och underliga figurer inte har förstått det är att försvaret är ALDRIG en budgetfråga.

Till det yttre och inre försvaret finns det alltid pengar.

I riksdag och regering så sitter det dock folk som anser att ”välfärd” och försvar är likvärdiga områden som man kan kohandla med.

Den sortens folk skall sparkas ut nästa val.

SVD1
SVD2Försvarsdebatt efter Folk och Försvar

09,januari, 27

Försvarsdebatt i kunskapskanalen. Från Sälen där Folk och Försvar har haft sin årliga konferens.

Två timmars diskussion.  ÖB erkände  indirekt att försvaret inte kan försvara hela landet.  Både han och Tolgfors antydde att det fixar man med flexibelt och rörligt ”insatsförsvar”.

Nordgren (mp) tyckte att Georgien skall man inte bry sig om, man skall inte ”pendla tillbaka” som hon uttryckte det.  Man skall fortsätta på katastroflinjen. Inte konstigt från det hållet. (mp) vill ju inte ha något försvar alls.

Enligt Tolgfors så var skälet till pendlingen att man blev oerhört överraskad av att Ryssland hade snabba mekaniserade bataljoner som på några timmar kunde flytta in 20000 man.  För Sveriges ”försvarsminister” så var det en överraskning.  Man kanske inte skall förvänta sig bättre insikter från en vapenvägrare.

För att nu inte tala om de tvåbenta skämt som kallar sig försvarsberedning.

Representatanten för (v) ifrågasatte starkt påståendet att vi försvarar Sverige bäst genom att  delta i Afganistan.  Ett helt riktigt ifrågasättande.

Det var USA som påstod detta för sin egen räkning pga de problem som de skaffat sig. Gäller självfallet inte Sverige.

Det enda Sverige skall göra i Afganistan , det är att i första hand skydda svenska civila projekt av olika slag. I andra hand utländska sådana om kapacitet finns.

Pellnäs hävdade, helt riktigt att Gotland måste ha militär närvaro.  Han påpekade att försvaret måste ha en ”bottenplatta” , en grund- kapacitet som aldrig får underskridas. Helt riktigt. Den är redan underskriden.

Enström förstod inte (helt naturligt)   att Gotland behöver militär. Försvarsberedningen hade inte gjort den ”bedömningen”.

ÖB påpekade att det inte finns några marginaler att knapra på vad avser försvarets kapacitet.

SVD

DN


Sälen håller på att bli ett problem

09,januari, 27

Naturfundamentalisterna , djurmupparna har vunnit ännu en  destruktiv seger.

Enligt Södermanlands Nyheter så har länderna runt Östersjön beslutat att sälstammen skall öka.

”– Sälar är en stor del av orsaken till att fisket inte är lönsamt, säger fiskekonsulent Sten Nilsson vid länsstyrelsen. – Det finns ingen anledning att ytterligare öka sälstammen. Men det tycker alltså länderna runt Östersjön, inom organisationen Helcom.”

På 70-talet var stammen nere på 3000 djur vilket ansågs för lite. Fridlysning och mindre gifter har gjort att stammen växt till ca 22000 djur.

Det är mer än tillräckligt för att stammen skall överleva.

”Stammen skall öka till naturliga nivåer….”

…säger  Helcom. För  100 år sedan fanns  ca  90000 sälar i Östersjön. Då fanns det troligen mycket mer fisk så konkurrensen med fisket som människor bedrev var inte så stort.  Helt vansinnigt att släppa stammen till dessa nivåer.

Man kan väl misstänka att Andreas Carlgren är drivande för sälstammens ökning.

Varg, skarv, säl – värdelösa skadedjur som inte har någon positiv funktion i naturen.

Dessa populationer bör hållas på ett absolut minimum om de alls skall finnas.

Alliansens försvar av ett ickeförsvar

09,januari, 22

Citat från VLTs ledarsida:

”…. Armén existerar egentligen bara på pappret och knappt det. Numerären är låg och beredskapen närmast obefintlig.

…………………………………………………….

Allt hänger egentligen på vårt kraftigt reducerade flygvapen och på det som finns kvar av flottan. I övrigt kan Sverige just nu ganska träffande beskrivas som ett militärt vakuum……”

En mycket bra sammanfattning. Jan Björklunds utspel om en ny försvarspolitik som ger Sverige ett fungerande försvar har skapat irritation hos de övriga partierna i alliansen. ”Osmakligt” säger Else-Marie Lindgren, KDs lysande militära expert.

Björklund sabbar ju sabbet av förvaret. Då blir det reaktion.

Försvarsberedningen, eller ska vi kalla dem komedianterna, tror att det viktiga är att vara överens,  inte att fatta ett för nationen kvalitativt och säkerhetsmässigt riktigt beslut.

Björn von Sydow har svurit i sossekyrkan eftersom han uttryckt ungefär samma sak som Björklund. Äntligen någon i detta parti som kan tänka och motsäger den tragiska figur,  Juholt,  som är en av huvudarkitekterna i sabotaget av försvaret.Alkohol och graviditet

09,januari, 22

För några månader sedan var det en vild diskussion om risken med alkohol vid  amning.  Detta pga livsmedelsverkets påstående att en mindre  mängd alkohol var inte farligt för barnet.

Utan att vara expert så misstänkte jag  det motsatta ungefär.

Nu börjar man diskutera tvångsvård av missbrukande kvinnor som är gravida.

Uppgifter från Netdoktor.se  säger att ett eller två glas vin i veckan för gravida kan ge fostret skador för livet.

Även om amning inte är riktigt samma situation som graviditet så är det uppenbart att alkoholen är en stor riskfaktor. Det behövs bara sunt förnuft för att inse detta.

Fosterskador orsakade av alkohol:

Tillväxthämningar
Avvikande utseende
Beteendestörningar
Koncentrationsstörningar
Hjärnskador

Varje år föds 50 -100 alkoholskadade barn  med en kombination av fysiska och mentala skador.

Alkohol och  amning