Gazakonflikten

08,december, 30

Det finns bara ett sätt att lösa den nuvarande konflikten mellan Israel och Hamas:

En internationell  militär intervention som tar kontrollen över både Gaza och Västbanken.

Varför har inte detta gjorts?? Jo därför att de Judiska staterna Israel och USA motsätter sig detta i FN.

Varför?

Det är uppenbart.

Israel vill fortsätta att illegalt etablera sig på Västbanken tills det blir omöjligt att återställa läget.

Det är uppenbart att den fundamentalistiska Judestyrda staten  USA  stöder detta koncept. Man vill komma till det läget att  området kontrolleras och bebos av Judar och därmed måste området förklaras som  en del av Israel.

En slags motsvarighet till Kosovo.

Nu är det ju inte nödvändigt att gå via FN.

Om EU, Ryssland, Indien och Kina tex skulle komma överens om att  intervenera militärt så är det vad majoriteten i FN vill men inte kan pga USAs vetorätt.

Vilka grupper är det som orsakar problemen i världen just nu?   Det är till övervägande del religiösa fundamentalister, i detta fall  Likud i Israel och Hamas  i Gaza.

Nu skall inte världen styras av dessa galningar så vad den internationella styrkan har att göra i området är:

1.
Avväpna och eliminera Hamas i Gaza.

2.
Eliminera Likuds destruktiva inflytande på Västbanken samt
avhysa Israels militär.

3.
Säkra och kontrollera gränserna mellan Israel och den Palestinska staten som skall upprättas.

4.
Bygga upp  den palestinska statens militära kapacitet så att de kan skydda och kontrollera det egna territoriet.

5.
Klara ut hur de illegala bosättningarna skall hanteras. De avhysningar som skall ske bör ske under kontrollerade former med goda tidsmarginaler. Det är inte självklart att alla skall avhysas. Judarna som bor där får betala skatt till den palestinska staten. Det kan vara en bra affär för den nya statsbildningen.

Israel borde ha allt intresse av detta men  Likud motsätter sig detta för att kunna stjäla Västbanken.

Alltså måste en militär intervention ske för att en gång för alla få slut på det destruktiva tillstånd som råder.

Inte minst av humanitära skäl pga det lidande som befolkningen i Gaza utsätts för.  Även för Israels del av samma skäl.

DN

SVDHypotes om brottsutveckling

08,december, 28

diagr_krim_jpeg1

I SVD så tar  PJ  Anders Linder bl a upp brottsligheten och  bristande resurser.

Han påpekar att polistätheten är bara hälften  i Sverige jämfört med Europa. Är  någon därmed förvånad över tillståndet i detta land?

En faktor som har försvårat situationen är den höga brottsligheten bland invandrarna.  En annan faktor som inverkar är att ryktet sprids i Europa att i Sverige är det ingen risk att åka fast.

Följaktligen har ett antal motorcykelgäng etablerats sig i Sverige.  Nyligen så har det varit  en ren invasion av kriminella i södra Sverige. Många kom tydligen från Rumänien. Riskfritt att göra inbrott i Sverige. Easy money.

Det faktum att Sverige är ett geografiskt stort och avlångt gör att det är svårt  och dyrt att försvara både militärt och polisiärt.   Det gör det tex svårt att centralisera funktioner. Resurserna måste finnas  i varje region.  Detta faktum i sig självt gör att större sesurser behövs  relativt andra länder med annan struktur.

Närpolissystemet måste realiseras fullt ut. Det kräver ett tillskott på poliser som inte kan tillgodoses med den ökning som nu sker. 25000 poliser är sannolikt ett minimum. Polisen måste alltid ha ett övertag i resurser relativt brottsligheten. Man kan  inte hålla på och ”spara” som man gör nu trots  det tillstånd som råder.

Sveriges politiker har en närmast hånfull attityd mot befolkningen när det gäller försvar, både det yttre och det inre.

Jag har tillåtit mig att filosofera lite över vad som händer med utvecklingen av brottsligheten  beroende av om polisen har tillräckliga resurser samt fallet när de har otillräckliga resurser.

Jag har ritat ett diagram som egentligen är två diagram som jag slagit samman för bekvämlighetens skull.

Det kräver en del förklaring. Den streckade linjen i mitten representerar polisens resurser som är konstanta över tiden.

Vad kurvorna representerar för mått är inte så intressant, det är de principiella relationerna som är intressant.

Den röda kurvan startar över resurslinjen vilket innebär att polisen har mindre resurser än vad som skullle krävas för att hålla brottsligheten konstant, eller helst minska den.

Nå vad händer med tiden med denna startsituation?

Sannolikt tilltar brottsligheten kanske sakta till att börja med, troligen sker ökningen snabbare  efter en tid för  att möjligen plana ut efter att ytterligare tid förflutit.

Att ökningen accelererar beror på att polisens resurser splittras på  fler händelser vilket medför  nya möjligheter för kriminella att  agera med mindre sannolikhet för  gripande.

Att kurvan planar ut kan bero på att nya skyddsstrukturer i samhället uppstår. Detta pga insikten hos både privatpersoner , organisationer och kommuner  att staten, dvs rättssystemet gör inte vad det ska göra, att skydda samhället från kriminella. Medborgargarden uppstår.  Kommuner anlitar vaktbolag. Privatpersoner blir vaksammare och skaffar olika typer av säkerhetssystem.

Man kan säga att staten har lämnat mycket av rollen som beskyddare av samhället i detta scenario.

Om vi startar om igen och tittar på den undre blå kurvan.  Den startar under resurslinjen vilket innebär att polisen har tillräckliga resurser  för att bekämpa brottsligheten.  Sakta så minskar brottsligheten vilket innebär att polisen får mer resurser att koncentrera sig på den kvarvarande kriminella verksamheten.   Vi får motsatt effekt relativt den röda kurvan, brottsligheten minskar snabbt under en viss period.  Troligen sker en utplaning även här av andra skäl än i första fallet.  Eventuellt så anser polisen att brottsligheten är ”tillräckligt” låg och minskar ambitionerna.

För att kurvan skall fortsätta att minska krävs sannolikt att statsmakten klargör att nollvisionen gäller.

Nu återstår att studera de ekonomiska konsekvenserna i de bägge fallen.

Om brottsligheten har nått så långt att den antagna utplaningen av kurvan skett så krävs det  stor ekonomisk insats för att säkert få ned brottsligheten till det jag markerat som startnivå. Jag har markerat denna nivå med ”A”. Det innebär i praktiken samma sak som att starta i det läge som den blå kurvan anger.

När den blå kurvan planat ut så kanske polisen eller statsmakten tycker  att nu kan vi minska resurserna, vi har nått målet. Risken är då att man minskar för mycket så att man hamnar i den startsituation som gäller för den röda kurvan.

Man får ALDRIG riskera att hamna på fel sida resursmässigt.

Därför så måste man ha en säkerhetsmarginal.  Den säkerhetsnivån har jag betecknat med ”B”.

Observera att det stora spannet mellan nivå A och B. Det kan handla om miljarder  som helt i onödan måste satsas varje år under en period för att man helt i onödan  snålade med rättssystemets resurser och släppte upp brottsligheten.

Begreppet snålheten bedrar visheten är här direkt tillämpbart.

Jag har mest talat om polisen. Resonemanget gäller  naturligtvis hela rättssystemet. Polisen, domstolar och  kriminalvård.

Det är tre instanser som måste ha tillräcklig kapacitet för att klara behoven. Som jag redan påpekat kan det  fordras miljarder varje år till tre instanser om man har släppt brottsligheten till nivå A.

Missköter man verksamheten så blir det dyrt att komma ikapp.   Det gäller många områden, tex misskötsel av fastigheter.

Formella resurser är en sak, det kan vara en annan sak hur man använder dem.  Fler poliser kanske inte hjälper om de inte används på rätt sätt.

Har inte polisen rätt policy eller metodik för brottsbekämpningen så  hjälper det inte med fler poliser.

Är dessutom ledarskapet fel och moralen låg så  har det samma effekt, ett mycket ineffektivt system.

Det tillstånd som råder i Sverige just nu torde vara någonstans på den röda kurvan. Troligen ganska högt upp på den branta delen.

Det räcker inte med fler poliser om inte Rikspolisstyrelsen helt omorganiseras och en korrekt metodik i det polisiära arbetet utvecklas.

Det RPS  sysslar med nu verkar vara feministiska aktiviteter, rekrytering  av kvinnliga poliser som ett egensyfte och att tillsätta så många chefsbefattningar som möjligt med kvinnor.

Det innebär att RPS ledning har fokus på helt fel aktiviteter.

Tidigare inlägg

Mera


Genustalibaner och titlar

08,december, 21

I SVD så tar Maria Abrahamsson upp feministernas problem med diverse befattningstitlar.

Brandman, talman osv är en nagel i ögat på genustalibanerna som ser dessa titlar som könsdiskriminerande.

Som man kan förvänta sig så protesterar de inte när det pekar åt andra hållet.

Dvs när män blir trakasserade  med kvinnliga titlar. Det värsta skräckexemplet är manliga ”sjuksköterskor”!!!!

I en insändare för många år sedan påpekade jag detta och föreslog det neutrala ”sjukskötare”.  Då fick jag veta att detta var en titel som folk i mentalvården använde!!   SVÅRT.

Jag har dock sett en man i sjukvården som haft så mycket tanke- förmåga och kurage att han hade ”Sjukskötare” på namnskylten. Han var inte mentalvårdare.

Vad är det för slags män  som  kallar sig ”sjuksköterskor”????

Det kanske är ”män”??


Chefen trappar upp

08,december, 20

Skånes hårding till Länspolischef (kvinna)  tar i med hårdhandskarna mot huliganerna i Rosengård. Hon skall sätta in D I A L O G-poliser.

”Aja baja små frön, nu har ni tänt eld på tre bilar, FY på er!!  Det får man inte göra!  Gör inte om det!”

Hon har förmodligen jagat Ystadbrännaren med dialogpoliser också.

Sydsvenskan


Det nya Lysenkogänget

08,december, 19

På brännpunkt i SVD så invänder en skribent mot genusterrorn på daghemmen.

Det är fantastiskt det som pågår.  Det är en ny variant av Lysenkos bedrägeri.

Lysenko var en Sovjetisk växtbiolog som pga sina kontakter med den politiska toppen i Sovjet  styrde in växtförädlingen på ett helt galet spår. Detta pågick väl ca 20år, innan sanningen kom ifatt honom.

Från Wikipedia:

”Grundtesen för Lysenko var, att förvärvade egenskaper kunde gå i arv och att man därför kunde lära arter – och människor – att leva i en karg miljö. Det skulle alltså innebära att man skulle kunna ge en individ vissa egenskaper under livet och sedan skulle dessa egenskaper automatiskt föras vidare till avkomman. Det var en tanke som var mycket tilltalande för bolsjevikerna, eftersom det var en teori som stämde väl in med en materialistisk dialektisk historieutveckling. De trodde att de skulle kunna skapa en ny sorts människa, perfekt anpassad för det kommande kommunistiska lyckoriket på jorden, Sovjetmänniskan. Detta gjorde att all forskning kring genteknik avbröts i Sovjetunionen, genetiska prover förstördes och genforskare blev förföljda, detta ledde senare till att jordbruket misslyckades kapitalt…..”

Slut citat Wikipedia.

Lägg märke till genusteoriernas nära nog exakta överensstämmelse med Lysenkos idéer.

Genom att manipulera ungarna på dagis så hoppas man skapa en ”ny” människa som inte  uppvisar några preferenser map val i olika avseenden.

Sannolikt så tror man att detta skall fastna i arvsanlagen.

Det skrämmande är att även alliansen tror på detta bedrägeri, skapat av extremvänstern där Margareta Winberg torde vara en av portalfigurerna.  Ett nytt bevis på vilka svaga politiker vi har.

När ungdomarna kommer in i puberterten så försvinner allt de tvångslärts ifråga  om beteende. Kromosomer och hormoner styr till helt övervägande del deras könsidentitet och övriga egenskaper.


Rosengård brinner

08,december, 19

Upploppen i Rosengård fortsätter enligt DN.

Poliser och brandmän attackeras med sten och brandbomber!!! Flera polisbilar förstörda.

Det är  händelser som man inte trodde skulle kunna förekomma i Sverige.  Hur agerar polisen mot detta?

I stort sett inte alls. Man är bara närvarande och tar emot stryk.  Nu är det väl yngre individer som är huliganer, men skall polisen acceptera att de får brandbomber mot sig??  I dessa fall skall man självfallet ha rätt att skjuta. I första hand mot benen.

Använder man tårgas?? Inte vad jag vet. Inte ens det!!!

Det som skulle vara mycket effektivt i detta fall är vattenkanoner.

I NY TEKNIK idag så finns en artikel om vattenkanoner som skulle kunna användas mot piraterna i Somalia.

Jag tror det övervägdes för några år sedan att anskaffa bilar med vattenkanoner. Detta avstyrktes. Troligen av någon mjukis på RPS.

Det skall ”mjukas”. Annars kan huliganerna känna sig kränkta. Det mjukas mycket i Skåne.

Skåne har en kvinnlig länspolischef.


Var finns säkerhetstänkandet??

08,december, 18

I DN så meddelas att  Karolinska Universitetssjukets  datorsystem havererat.

Inte bara där utan flera andra sjukhus drabbades.  Operationer ställdes in och allmänt kaos uppstod pga att man inte kunde läsa patienternas journaler.

Det uppstår  frågor:

1.
Vad har man för slags backupsystem när detta kan hända??  Det måste ju finnas minst ett, troligen flera för att inte att riskera att tappa data vid någon form  krasch.  Det behöver inte vara frågan om datorhaveri, det kan vara brand tex. Backupsystemen måste vara placerade på brandskyddat ställe.

2.
Hur kan flera sjukhus drabbas?  Tydligen pga beroende av gemensamma system.  Det får inte förekomma.  Det spelar iingen roll om det är  lagringsmedia eller serversystem som kraschar, det måste finnas dubblering  som inte  drabbar flera sjukhus.

Det inträffade avslöjar på ett generande sätt bristen på säkerhetstänkande i sjukvården samt den naiva tilltron att datorsystem är osårbara.

Uppdatering 081219:

Enligt Computer Sweden:

”…Haveriet ska ha orsakats av att en hårddisk gick sönder och att det saknats ett externt backupsystem…”