Etanolen – ett komplement

08,juli, 20

DN debatt kritiserar motorjournalisten Lasse Swärd  Mattias Goldmann för en lobbyverksamhet som  han  inte gillar.

Goldmann företräder Gröna bilister men är samtidigt yrkeslobbyist på PR-firman Westander. Swärd menar att Goldmann blandar ihop sin roll som lobbyist och företrädare för gröna Bilister.

Oavsett detta så anser jag och allt fler att etanolen bara är ett stickspår i bränsle- och klimatsammanhang.

Det finns självfallet ingen möjlighet att täcka stora delar av världens  bränslebehov med etanol.  Speciellt inte som det redan nu blivit matbrist pga överexploatering av åkermark för bränsleproduktion.  Etanol och biogas är  bra komplement som skall utnyttjas  till den gräns det är lämpligt. Dock finns det bara ett framtidsbränsle med tillräcklig volymkapacitet. Detta bränsle är vätgas.

Jag länkar till två tidigare inlägg på bloggen.

Vätgasen – framtidsbränslet

KLimatkrisen


Klimatkrisen – en bluff?

08,juli, 19

För en tid sedan så bläddrade jag i en vetenskaplig  tidskrift tre år gammal. Där behandlades klimatproblematiken ,uppvärmningen mm.  Där fanns ett tjusigt diagram som visade vad som förekommit i detta avseende  under de senaste 400000 åren.

Efter att sett detta diagram så kan man undra över hur klimatdebatten trots dessa kända fakta kan pågå  i det upphetsade tonläge som sker.

Eftersom jag inte hade tillgång till diagrammet så har jag ritat av det  principiella utseendet. Det är inte särskilt exakt och  detaljerna skall man inte göra någon stor affär av. Dock i stort sett så såg det ut så här.

Nå vad kan man se?

Jo att under de senaste 400000 åren så har  koldioxidhalt och temperatur stigit med  jämna intervaller, näst intill klockmässigt.

Att CO2-halten stiger till höga nivåer är alltså inte ett nytt fenomen som beror på mänskliga aktiviteter,  utan något som beror på processer som vi tydligen inte känner till just nu.

Synkront med ökad CO2-halt så har temperaturen stigit till relativt höga nivåer.  Efter en kort platåperiod (relativt) så har temp och CO2-halt sjunkit brant, dock långsammare än stigningen.  Efter en kort period på låg nivå (relativt) så har återigen CO2 och temp stigit brant igen.

Är det sannolikt att vulkanutbrott eller andra naturproceccer  har orsakat detta regelbundna mönster??

Det är mycket osannolikt.  Då återstår solen som sannolikt alternativ.  Solen har vissa  cykler  med stigande och  fallande temperatur.

Det skulle innebära att det är solen med sin stigande temperatur som orsakar  en stigande CO2-halt på jorden, INTE tvärtom.

Det är en hypotes.

Men vad orsakar den ökande CO2-halten på jorden med stigande temperatur?    Något fenomen på landområden?  Mindre troligt.

Sannolikt är det de enorma ekosystem som haven utgör inblandade som en huvudaktör i denna process.  Haven har sannolikt en enorm förmåga att ta åt sig CO2. Samtidigt är kanske denna balans som uppstår  mycket temperaturkänslig.

Då solen går in i en period med  ökande temperstur så uppvärms haven och  de ger ifrån sig stora mängder CO2.

När solen svalnar något så minskar åter CO2 i atmosfären. Att det går långsammare än  emissionen av CO2 beror troligen på att det är en trögare process  för haven att suga åt sig CO2.

Sammantaget oavsett orsak och verkan så är de det uppenbart att de system som orsakar variationer i CO2 och temperatur inte påverkas mycket av mänskliga aktiviteter.

Den senaste tempcykeln som vi befinner oss i är mycket nära toppvärdet. Tendensen är att platån på toppen tenderar att stiga något samtidigt som den blir något  längre än tidigare. Men sådana platåer, något kortare, har funnits i tidigare cykler. Det framgår inte så bra av mitt diagram.  Denna tendens av något stigande platå kan vara en följd av mänskliga aktiviteter.  Dock har man konstaterat, om jag inte missförstått informationen, att den senaste 10-årsperioden så  har temperaturökningen avstannat.  Det kan betyda att vi nått toppen på denna cykel och vi är nära att påbörja en sjunkande period
av temp och CO2 som skett  i tidigare cykler.

Men tidsskalan är så enorm att det är svårt att bedöma kvarvarande tid på platån.

Allt tyder på att den mänskliga inverkan i denna process bara är krusningar på toppen av  den naturliga processen.

Al Gore och andra i branchen har säkert haft ärliga avsikter men ibland  är informationsunderlaget för bräckligt och  orsakar  felaktiga slutsatser.

Det hindrar inte att vi skall försöka hindra utsläpp i atmosfären som är mindre bra för miljön.  Jag är dock inte säker på att de panikåtgärder som politiker föreslagit är  sakligt grundade.  Det kan orsaka skadliga effekter på kort sikt.

Uppdatering 080901

Jag såg nyligen en snutt av ett program om vulkaner. Där fick jag bekräftelse på en av mina hypoteser, att haven tar upp stora mängder CO2. Kolet i CO2 bygger upp diverse små organismer som sedan sjunker till botten och bildar sediment.  Havens bottenplattor kolliderar, en del skjuts  ner i underjorden , upphettas och smälter.  Sedan kommer denna sörja upp igen via vulkanutbrott  och koldioxiden återgår till atmosfären.  Detta skulle fungera som en slags temperaturregulator menade man.

Slutklämmen var att utan vulkaner så skulle  inte liv på jorden vara möjligt.

Jag tillåter mig tvivla, det är nog rätt mycket hypotes i det påståendet.

På nedanstående länk till Danne Nordlings blogg  080831 så  är en forskare (David Evans) inne på samma spår som avspeglas i mina hypoteser, att  CO2 inte är primärorsaken till uppvärmningen.

Experterna vet tydligen att haven tar upp CO2. Det handlar sannolikt om enorma mängder. Vore det då inte naturligast att  först undersöka om inte detta enorma förråd börjat spridas i atmosfären??  Av något skäl tex ökad  instrålning från solen?

Länk

Senare inlägg – Klimatets historia


Vad är olaga hot??

08,juli, 19

Om någon hotar en annan verbalt med stryk ”du ska ha en smäll….”   dvs hot om misshandel, är inte detta att betrakta som olaga hot?  Rimligen är det så.

Men polis och åklagare i Västerås anser att det är OK att hota på detta sätt, det är inte olaga hot.

Möjligen kan det bero på att rättstillämpningen i Västerås är speciell och selektiv. Det beror på vem som hotar.

I augusti 2007 fanns det en insändare i VLT från en person som blivit hotad, inte första gången. ” Du skall akta din rygg, jag vet var du jobbar och din familj ska passa sig..” . Han anmälde det till polisen i Eskilstuna eftersom hotet gjordes på  Sörmlandssidan. Redan efter en timme ringde polisen tillbaka för att få mer uppgifter. Eftersom båda parterna bodde i Västmanland så skulle ärendet fyttas till  Västeråspolisen.

Efter mer än tre månader så hade inte polisen i Västerås hört av sig.  Den hotade skriver: Har inte detta ärende samma prioritet i Västmanland som i Södermanland?  Man kommer inte ihåg detaljer hur länge som helst och kommer personen och hotar mig och min familj så är det väl lika bra att ta lagen i egna händer, för någon hjälp verkar man inte få från  Västmanlandspolisen.  Inte konstigt att förtroendet sjunker hos stadens invånare.  Hoppas på ett svar från polisen om ni har tid”.

På detta svarade polisens dåvarande informationsansvarige Ulf Palm.

Han påpekar att olaga hot är ett allvarligt brott oavsett om det begås i Västmanland , Södermanland eller någon annanstans. Ett sådant brott är naturligtvis viktigt att utreda , dels för att det är ett allvarligt  brott som kan ge fängelse upp till fyra år, dels för att minnesbilden bleknar.

Normalt skall en kontakt tas omgående hävdar han. Varför skribenten inte blivit kontaktad av polisen är omöjligt att svara på  eftersom det med anledning av de uppgifter som lämnats i insändaren  inte är möjligt att hitta något ärende som passar in på beskrivningen……. osv.

Han kommer inte att få någon hjälp. Det här är en normal attityd från västeråspolisen.  Rötan i polishuset är total. Skälet är att polisen är lokalt rekryterad i hög utsträckning, en medveten policy.

Om man rekryterar folk till rättssystemet lokalt där en stor del av befolkningen  består av etniska kategorier med en underlig moraluppfattning  (ej invandrare)  så får man  ett rättssystem som upphör att fungera. I det här fallet så  var troligen skurken någon variant  ur  lokala maffian. Därmed så ingriper inte polisen eftersom den lokala solidariteten är stark. I Västmanland så är stamtänkandet fortfarande starkt. I civiliserade delar av landet så är denna attityd historia. Gillar inte polisen i Västerås en anmälan så ”försvinner ” den bara.


USA återupprättar det kalla kriget

08,juli, 8

I DN så meddelas att USA och Tjeckien beslutat att USA skall bygga en ”sköld” med  spaningsutrustning för att upptäcka inkommande missiler från Iran.

Ryssland hotar med militära motåtgärder.  USA har inte bara återupprättat det kalla kriget utan också framkallat risk för militär konfrontation med Ryssland.

Hur korkade kan dessa tjockskallar egentligen bli?

Inte bara USA utan också Tjeckien och Polen som riskerar att bli ett förstamål vid en attack från Ryssland. Vilket innebär att hela EU blir indraget i en konflikt med Ryssland pga av USAs  hot mot muslimska länder.

Att iran  oprovocerat skulle skicka atommissiler mot Europa eller USA  är uteslutet. De vet att det är självmord.

Det handlar om att förhindra en mottatack från Iran vid en attack från USA/Israel.   I själva verket är det en förberedelse för en attack på Iran.

EU måste ha svaga och rygglösa politiker när man låter USA använda  Europa som om det vore deras egen bakgård.

For a few silver coins.


Bra men fel partner

08,juli, 7

DN debatt skriver Maud Olofsson och USAs biträdnade energiminister om ett gemensamt projekt för att att ta fram en  effektivare elbil med tillhörande kringsystem.

Som projekt kan man tycka att det är ett bra initiativ. Samtidigt reagerar jag mot den ständiga naiva fixeringen till USA. Försvaret, FRA, och nu detta. Olofsson har ju praktiserat i USA och det tycks ha satt djupa spår.  Sverige uppträder återigen som amerikansk delstat eller marionett.

Det är betydligt mer naturligt att man utvecklar liknande projekt inom EU för att utveckla tekniken inom unionen än att hjälpa en krigförande skurkstat med det de inte klarar själva.

Man talar om utveckling av elfordon och om hållbar bioteknik. Elkraften kommer från atom- och kol- kraftverk  som inte  är särskilt miljövänliga på sikt.

De sitter delvis  fast i det stickspår som kallas biobränsle. Det är ett komplement men inte huvudspåret som jag  hävdar i nedanstående länkartikel.

Vätgas enda alternativet


Självmål?

08,juli, 6

I ledaren i DN så angriper tidningen Sverigedemokraterna.  En av  formuleringarna lyder:

”Ett parti som varnar för rasblandning hör inte hemma i det här århundradet.”

DN ägs av juden Bonnier och har en judisk ledning med juden Torbjörn Larsson som chefredaktör.  Judarna skryter öppet med att ”hålla sin ras ren” dvs samma sak som  NSF argumenterar för. Skall detta tolkas som kritik av tidningens ägare?

Så icke. Det är precis raka motsatsen. Man vill tala om att det som gäller andra det gäller inte Judar. Judar har rätt att vara rasister.  Men inte andra folk, de är rasister om de hävdar nationell rasrenhet.

(sd) har meddelat att det aktuella citatet är ett misstag som de inte officiellt står för.

DN använder uttryck som ”främlingsfientlighet”, ”fördomar” mm. Det imponerar inte.   Ett återfall till den simpla  argumentering som användes för ett 10-tal år sedan då varje person som vågade kritisera  invandringen stämplades som nazist.  DN stoppar huvudet i sanden och låtsas som om  problemen inte finns.  Tex att kriminaliteten bland invandrare är långt högre än hos svenskar.

Den typen av attityd idag med de välkända problem med invandringen som finns, det är just vad som gett (sd) framgångarna.  En mycket svag ledare. PRYO som semestervikarierar?


Vätgas är bränslet för framtiden – biobränslen bara komplement

08,juli, 3

Reaktionen mot storsatsningar på etanol och biobränslen är riktig. På DN debatt så kräver (fp) stopp för satsningar på biobränslen. Det är naivt att tro att världens bränslebehov kan täckas på detta sätt. Det blir bara ett bidrag i marginalen som kan täckas. Effektiv jordbruks- mark får inte användas till bränsleproduktíon i någon högre utsträkning. Det måste bli lagstiftning om detta. Det är lika sjukt att man röjer regnskog för att odla oljepalmer.

Det finns bara ett bränsle som är hållbart på sikt och som kan produceras i tillräckliga mängder. Detta bränsle är vätgas. Vätgas framställs ur vatten som vi har obegränsade mängder av.

Vilken satsning på vätgas bedrivs i Sverige? Jag har inte hört talas om någon större satsning. Förmodligen finns mindre projekt här och där på universiteten. Men insikten på regeringsnivå att en storsatsning måste ske tycks inte finnas. I Tyskland har man satsat betydligt mer. BMW har länge drivit projkt med vätgasdrift av bilar. Även när det gäller solkraft så är Tyskland långt framme.

Med nuvarande teknik så är det energikrävande att producera vätgas. Solkraft kan användas till detta men grundtekniken måste utvecklas. Det är där en del av forskningen måste sättas in, att finna effektivare metoder för att få fram vätgas.

Den svenska regeringen som leds av räknenissar och politiska broilers är okunnig om teknik vilket också får konsekvenser för utvecklingen. Var finns IT-departement, Energidepartement och Teknikdepartment?

När det gäller solkraft så är väl Sverige snart det mest efterblivna landet i EU.

Biokraft är ett komplement. Att utnyttja gas från reningsverk och soptippar borde bli obligatoriskt. Soptipparna står förmodligen och spyr ut metangas, varför inte utnyttja den? Stick in en massa perforerade rör i tipparna , jag gissar att man skulle få ut stora mängder gas.

Senare tillägg:
OK jag kanske får ändra mina omdömen något. Det pågår faktiskt en del arbete inom området som framgår av länkarna. Det är positivt. Huvudproblemen är alstringen och lagringen av vätgasen. Det är där insatserna måste göras.

http://www.teknat.uu.se/forskning/program.php?vetenskapsid=&forskomr=7&id=8&lang=sv

http://www.vatgas.se/

http://hd.se/skane/2008/04/05/vaetgas-framtidens-drivmedel/

http://www.aga.se/International/Web/LG/SE/likelgagase.nsf/docbyalias/about_vatgas

http://ec.europa.eu/research/leaflets/h2/page_104_sv.html

Hynor