5G – ett medvetet folkmord? Måste stoppas

19,december, 10

Länkar till info från Strålskyddsstiftelsen. Från Cordelia Dahlbergs blogg.
I några länder i Europa som sätter folkets hälsa före oligarkernas vinster så har man krävt bevis för att 5G inte är farligt och tills vidare stoppat start av 5G.

Så inte i Sverige. Där ”arbetarpartiet” (Plats för hånskratt) sätter industrins vinster före folkets hälsa.

På varje ställe där man provat 5g så har omedelbart negativa hälsoeffekter uppstått. Det gäller inte bara 5G, det gäller även för 4G om antenner eller basstationer sätts för nära bostäder.

Nu sätter man upp antenner på bostadshus. Det är fullständigt dåraktigt.

Tillåter man 5G att starta på allvar så kommer det förhoppningsvis att få svåra konsekvenser för de politiker som tillåter det.

I dag hävdar man att strålningen ligger uner tillåtna gränser. Problemet är bara att dessa normer är från 60-talet och gäller bara för uppvärmning av vävnad!!!

I Ryssland har man för decennier sedan förstått problemet och satt strålningsnormer efter det.

Sverige borde omedelbart anta dessa normer. Det behövs ingen forskning, den är redan utförd på annat håll.

5G är ett fullständigt omöjligt system att införa i befolkningsnära miljöer.

Länk till 5G info


Läsning för klimatalarmister….

19,november, 18

Länkar till tre inlägg i klimatdebatten. De är pinsamma för den hycklande gastande flocken av ”klimatforskare”. Speciellt för de där
11000. Observera ett stort antal länkar i de två sista inläggen.

Kommande istid ?

Ej CO2

Naturlig förklaring


Juden SOROS fortsätter sitt sabotage

19,november, 12

Den ökände juden SOROS, Annie Lööfs favorit, fortsätter att infiltrera och undergräva diverse organisationers verksamhet, vanligen för att driva dem att gå judiska ljuskygga intressen till mötes.

Det har han hållit på med länge i Europa men han är också aktiv i detta avseende i sitt nya hemland USA. För något år sedan så fanns en uppgift i media att ca 100000 personer hade underskrivit en begäran inlämnad till president TRUMP att SOROS borde stämplas som terrorist.

Välmotiverat.

Vad som nu framkommer av en artikel i Nya Dagbladet är att han försöker infiltrera rättssystemet i USA vilket innebär samma degeneration som i det svenska systemet. Det är ingen tillfällighet.

Det är samma ”liberala” intressen i Sverige som i USA som försöker bryta ner rättssystemet på alla nivåer för att skapa fler ”möjligheter” för de ”frihetliga”. Judarna Annie Lööf och Fredrik Federley använder frekvent detta naiva uttryck i sin ambition att degenerera moralen i samhället samt gynna främmande svenskfientliga intressen.

Det om nu pågår i USA känns igen i Sverige. Ramberg, Årestad, Löfvén, Johansson är namn som känns aktuella.

Länk till artikel


IOM – FNs organisation för att rasblanda vita nationer

19,november, 9

IOM – INTERNATIONAL ORGANISATION for MIGRATION

I artikel så meddelas att IOM har börjat transportera afrikaner till Tyskland. Det rör sig om Somalier, detta stackars förtryckta folk, som ofta åker hem till Somalia på semester så fort de fått PUT. De påstås ha suttit i flyktingläger i Etiopien. Som man kan förväntats sig så har Merkel helt omotiverat accepterat att ta emot dessa för permanent bosättning!!

Nå vad är IOM???
Jag har aldrig hört talas om dem.

Established in 1951, IOM is the leading inter-governmental organization in the field of migration and works closely with governmental, intergovernmental and non-governmental partners.

Efter att ha letat på deras sida efter vem som står bakom organisationen så kan man hitta med små bokstäver att det är FN:s organisation för migration!!!

Har en portugis som generalsekreterare.

En kvinna från Costa Rica som Vice.

De är 12500 anställda.

Har en budget på mer ärn ca 15 miljarder skr.

Finns i ett stort antal länder men vill sprida sig till fler.

With 173 member states, a further 8 states holding observer status and offices in over 100 countries, IOM is dedicated to promoting humane and orderly migration for the benefit of all. It does so by providing services and advice to governments and migrants. ”

The IOM Constitution recognizes the link between migration and economic, social and cultural development, as well as to the right of freedom of movement. ”

På svenska:
IOM-konstitutionen erkänner kopplingen mellan migration och ekonomisk, social och kulturell utveckling samt rätten till fri rörlighet. ”

MIGRATION IN AGENDA 2030
Migration is incorporated in the SDGs – the 2030 Agenda for Sustainable Development. Direct reference to migration is made in target 10.7, to facilitate orderly, safe, regular and responsible migration and mobility of people, including through the implementation of planned and well-managed migration policies, which appears under Goal 10 to reduce inequality within and among countries. This particular target establishes important impetus for governments to adopt the “high-road” migration policies to promote dignified, orderly and safe migration for the benefit of all. Other migration-related targets call for eradicating forced labour and human trafficking, promoting safe and secure working environments for all workers, including for migrant workers, reducing the costs of migrant remittances and significantly reducing the number of people affected by disasters.

På svenska:

MIGRATION IN AGENDA 2030

Migration är integrerad i SDG: er – 2030-agendan för hållbar utveckling. Direkt hänvisning till migration görs i mål 10.7 för att underlätta ordnad, säker, regelbunden och ansvarsfull migration och rörlighet för människor, inklusive genom att genomföra planerad och välskött migrationspolitik, som framgår av mål 10 för att minska ojämlikheten inom och mellan länder . Detta specifika mål skapar en viktig drivkraft för regeringarna att anta ”motorvägs” -politiken för att främja värdig, ordnad och säker migration till förmån för alla. Andra migrationsrelaterade mål kräver att utrota tvångsarbete och människohandel, främja säkra och säkra arbetsmiljöer för alla arbetare, inklusive migrerande arbetare, minska kostnaderna för migrantöverföringar och avsevärt minska antalet människor som drabbas av katastrofer.

———————–

GLOBALKOMPAKT FÖR MIGRATION

Den globala kompakten för säker, ordnad och regelbunden migration kommer att vara det första avtalet som förhandlas på mellanstatlig nivå, förberett under FN: s regi, för att täcka alla dimensioner av internationell migration på ett omfattande sätt. IOM initierade en rad aktiviteter för att främja deltagande av alla regeringar i processen för att utveckla den globala kompakten, samtidigt som de säkerställde att det största antalet och olika intressenter hade en röst i processen. IOM skapade Migration Research Leaders Syndicate, genom vilket världens ledande migrationsforskare med olika geografiska och tematiska bakgrunder delar sin expertis och innovativa lösningar för migrationsfrågor till stöd för det globala avtalet. Detta bidrog till att förbättra beslutsfattarnas förståelse för vissa komplexa migrationsfrågor. IOM stödde nätverk för civilsamhället i organisationen av sju regionala samråd med civilsamhället, som omfattar alla regioner, och ett globalt civilsamhälles aktiemöte före det ovannämnda förberedande mötet för medlemsstaterna i Puerto Vallarta.

Vad sägs om detta rasistiska (judiska) dravel:

Migration is inevitable, necessary and desirable – if well governed.Migration is inevitable because of, inter alia, demographic, economic and environmental factors.Migration is necessaryto meet labour demands and ensure the availability of skills and the vibrancy of economies and societies.Migration is desirablefor migrants and host populations alike – when governed humanely and fairly as a path to the realization of human potentia

På svenska:
” Migration är oundviklig, nödvändig och önskvärd – om den väl styrs. Migration är oundviklig på grund av bland annat demografiska, ekonomiska och miljömässiga faktorer. Migration är nödvändig för att möta arbetskraftskrav och säkerställa tillgången till kompetens och livskraften i ekonomier och samhällen. Migration är önskvärt för migranter och värdpopulationer – när de styrs mänskligt och rättvist som en väg till förverkligandet av mänsklig potentia

Nå vad är nu detta?

Nyligen klagade den (judiske?) portugisen Guterres över att han hade för lite pengar. För att avlöna 37000 anställda. Här framgår att hela 12500 är anställda i en organisation för migration!!

Det är fullständigt perverst!

IOM skapades 1951, dvs strax efter kriget. Då var det ganska stökigt i Europa med stora folkvandringar pga kriget. DÅ kanske organisationen var motiverad. Men i dag?

I dag handlar det om något helt annat. Denna organisation har byggts ut enormt för att göras till ett politiskt verktyg för att omforma världen demografiskt med en grov underliggande rasistisk avsikt.

Det övergripande syftet är:
1.
Att öka den politiska makten för den finansiella eliten idag.
I praktiken de amerikanska oligarkerna.
2.
Verktygen för att komma dit är:
FN, EU, Agenda 2030, Global compact, IOM
3.
En falsk kampanj om klimatproblem som syftar till att nationer skall
donera stora belopp till FN. Dessa pengar styrs i stället till IOM.
Den andra avsikten är att acceptera en global överhöghet där formellt FN är topporganisation. FN är dock en korrupt organisation styrd av de amerikanska oligarkerna.

Det rasistiska etniska folkmordet ska genomföras med hjälp av Global Compact som är ett rasistiskt verktyg, ett delverktyg för att genomföra Agenda 2030. Folkmordet ska genomföras enligt KALERGIs idé om rasblandning från u-länder för att förändra de vita folkgrupperna.
Hur och varför det är uppenbart.

Formuleringarna känns igen från Global Compact. De är pinsamt enfaldiga och falska och det är uppenbart att det finns en dold agenda bakom.

Dessa grovt övergripande åtgärder som det korrupta FN försöker pracka på medlemsländerna skall kompromisslöst avvisas.

Det är inte FNs roll att göra grava ingrepp i enskilda nationers självstyre.

Vill nationer ha invandring av något skäl, arbetskraft, eller demografiskt så är det en sak för den enskilda nationen att agera för, det har inte FN med att göra.

Som framgår så är det inte en organisation som det kanske var en gång, att ingripa vid nödsituationero och katastrofer. Den har ombildats för att bli en politisk orgnisation för att omstrukturera världens demografi vilket innebär en systematisk överflyttning från u-länder som inte kan organisera sina länder till att bli självförsörjande och ansvarstagande för sin egen befolkning. Ett av huvudsyftena är att rasblanda den vita befolkningen med den infaldiga och falska inställningen att vit nationalism är farlig för andra.

Bakom denna konspiratoriska agerande ligger judiska intressen. Sannolikt ligger Peter Sutherland (Goldman& Sachs) bakom det mest i den famösa
produkt som kallas Global Compact för Migration. Sutherland var känd för att argumentera för dessa rasistiska åsikter i Bilderberggruppen. Misstanken är stark att den judiske aktivisten Jan Eliasson var starkt pådrivande i denna fråga då han var anställd vid FN 2012-16. Av någon anledning.

Slutsatsen är uppenbar:

Lämna FN omedelbart

Artikel

IOM


Högaffektiv inkompetens

19,november, 8

Utöver det sabotage av skolan som S har bedrivit under snart tre decennier, med stöd av M, så har nu ytterligare ett angrepp på skolan dykt upp: LÅGAFFEKTIVT BETEENDE.

Det går ut på att när elever beter sig asocialt, använder våld både mot andra elever och mot lärare, så skall man inte ta i med hårdhandskarna utan man skall backa undan och låta eleven fortsätta med sitt utagerande beteende.

Om det behövs så ska man låta övriga i klassen lämna salen för att man ska kunna lirka med bråkstaken.

Om eleven utövar våld mot läraren så ska man låt honom fortsätta med detta. Om det behövs så ska lärarna öva japansk kampsport för att kunna försvara sig.

Kommer det här från något dårhus eller det psykologer som vill göra pengar på en ny blufftrend?

Horder med psykologer har i debattartiklar förklarat hur rätt det här är. – uppenbarligen för att kunna göra pengar som konsulter – för att ”IMPLEMENTERA” metoden. Det heter REALISERA eller VERKSTÄLLA
i Sverige.

Metoden kommer från psykiatrin där den kanske är mer riktig att använda än i skolan. Det är ett misstag att direkt överföra den till skolan, som är en helt annan miljö med andra klienter.

Är det möjligen någon som känner igen metoden från annat samman-
hang ?

Möjligen polisen? Ja samma metod började användas för drygt tio år sedan. Med annan beteckning.

DIALOG. Dialogpoliser.

Man tog efter danska polisen som börjat använda metoden. Sedan har den missförståtts och missbrukats i Sverige av svaga polischefer så att polisen börjat framstå som rygglösa skämtfigurer.

Den har saboterat polisväsendet inifrån så att polisen har delvis upphört att fungera. Bidragande har varit utnämningen av odugliga kvinnor till polischefer på höga befattningar. Det här passar ju kvinnor, att inte bråka med buset, det kan ju bli obehagligt.


Om Morgan Johanssons lögner

19,november, 3

Länkar till inlägg av Kent Ekeroth som kommenterar Morgan Johanssons lögner om invandringen.

Länk


S försvarar massinvandringen

19,oktober, 28

I Nyheter Idag så återges en intressant duell i förra veckan om invandringen mellan Jomshof SD och Morgan Johansson (MJ) S.

En lika beklämmande som uselt framträdande av MJ vilket är den normala kvalitetsnivån för denna figur i politiska sammanhang.

Hånet och föraktet för svenskarna är ständigt närvarande i hans försvar för massinvandringen.

Det verkar som om MJ är helt oveteande om de problem som uppstått i landet pga invandringen. Som om han och regeringen levde i en isolerad bunker. Så är det naturligtvis inte. De vet men gör inget åt det vilket visar att de har en underliggande agenda. Agendan stavas Global Compact.

Svenskarna har ingen rätt till sitt eget land. Det tillhör alla och vem som helst som vill komma hit. Det är bara att smälla ihop en lögn om förföljelse och tortyr så är saken klar för UT. (uppehållstillstånd)

Det har de fräcka konspiratörerna Löfvén och Johansson visat med sitt agerande.

De arbetar inte för Sverige utan för den internationella judendomens intressen. Vilket tyvärr är samma sak som FN. Eftersom bägge med stor säkerhet är judar. MJ kommer från Sveriges klassiska judehål Lund.

Det samma är fallet med Kristersson och Lööf, de arbetar inte för Sverige utan för ljusskygga internationella intressen. Som inte är svenskarnas intressen. De är lika svenskfientliga. För att inte tala om de anarkister som kallar sig ”miljöpartister.”

När Jomshof välmotiverat höjde tonen och pressade MJ så kom som ett judiskt simpelt brev på posten om 30-talet och ”Bollhusmötet”. Så låter ett K R Ä K.

Så talar en svenskfientlig konspiratör.

Blir man inte förbannad på denna ynkrygg då är man endera okunnig eller fulljugen av judemedia eller bägge.

Om drygt två månader så träder avtalet om Global Compact i kraft. För de som är tillräckligt korrumperade att följa det. Den svenska regeringen uppfyller alla krav.

Det innebär fri och systematisk invandring. Begreppet illegala invandrare avskaffas, de har lika rätt att stanna. Gränserna avskaffas vilket är den praktiska konskvensen.

Den svenska regeringen har förbundit sig att följa avtalet.

Det är det som pågår redan nu. Regeringen har sedan länge följt detta avtal långt innan alternativmedia avslöjade dess existens. Regeringen påstår att den har informerat partierna i något utskott. Då är frågan: Var denna info så friserad att oppositionsparierna inte förstod innehållet. Eller gjorde de det och försökte smyga det på svenskarna utan debatt??

När altmedia börjad rota och begära en utskrift av avtalet så nekade UD att det fanns!! Dvs Margot Wallström.

Det säger allt om denna regering för den som inte fattat galoppen.

Kolla länken till debatten i riksdagen mellan MJ och Jomshof.

Länk till debatten